Tu dishites "tuertio", mozotros dizimos "torsyo". 📝