Tu dishites "tuertio", mozotros dizimos "torsyo".
📝