bulgaro

ladino accented rashi inglez fransez ebreo kasteyano turko portugez
la shayna שאיינה sled מזחלת trineo