Keres komer kon mozotros?
inglez:
Do you want to eat with us?

📝