keres komer kon mozotros?
inglez:
do you want to eat with us?

📝