Yo komo una mansana
inglez:
I eat an apple

kasteyano:
Yo como una manzana

📝