Yo kero komer un poko de pan. 📝
I want to eat a bit of bread.