Maraviya, ke alegriya. Ke se engrandesta kon salud i Ventura.
📝