Vyejo: Los kalsados ke visto ya estan muy vyejos.
Tu padre no es muy vyejo.
Vyeja: La kaza ke morash esta muy vyeja.
Mi nona no era muy vyeja.
(Eti Ojalvo)
Eti Ojalvo
📝