Ladino to Turko dictionary

LadinoTurko
'haiti
'holanda
'holandeza
'holandezas
'holandezes
'holandezo
'hong-kong
a a, e, ya, ye
a la fin nihayet, sonunda
a la letra harfiyen
a las eskondidas gizlice
a partir de itibaren
a pie yayan
a pye yayan
abafada buğulama
abafadas buğulama
abafado buğulama
abafados buğulama
abanda
abandamos
abandan
abandas
abandash
abando
abandonar terk etmek
abashada grip, iniş, nezle
abashamentado nezleli
abashamiento grip, nezle
abashar indirmek, inmek
abasho aşağı, aşağıda, aşağıya
abastar yetmek
abasteser tedarik etmek, temin etmek
abatida üzgün
abatidas üzgün
abatido üzgün
abatidos üzgün
abediguar yardım etmek
abistru devekuşu
abitual alışılagelmiş, sürekli
abituales alışılagelmiş, sürekli
abituar alıştırmak
abokarse eğilmek
aboltar dönmek
abonada
abonadas
abonado
abonados
abondansa bereket, bolluk
abondansia bereket, bolluk
abondante bereketli, bol
abondar çok sayıda olmak
aborreser nefret etmek
abotonar
abotonarse
abrasar kucaklamak, sarılmak
abraso kucaklama, sarılış
abrasos
abrevar su içirmek, su vermek, sulamak
abreviasion kısaltma
abreviasiones kısaltma
abrigarse barınmak, örtünmek
abrigo barınak, sığınak
abrigos barınak, sığınak
abrikok kayısı
abrikot
absoluto mutlak
abudaho balık yumurtası
abudaraho balık yumurtası
abutargo balık yumurtası
achakes dolayı, nedeniyle, yüzünden
achilearse açılmak
achunkado çökmüş, çömelmiş
ada ada
adas ada
adelanta
adelantamos
adelantan
adelantar ilerlemek, ilerlemek (saat), ilerletmek
adelantas
adelantash
adelante ileri, önde
adelantimos
adelanto
adelantre ileri, önde
ademas keza, üstelik
adientro
adio allaha ısmarladık
adiyo allaha ısmarladık
adjami acemi, tecrübesiz
adjamia acemi, tecrübesiz
adjektival sıfatsal
adjektivo sıfat
adjektivos sıfat
adjensia ajans
adjensias ajans
adjile acele
adjuntar birleştirmek
adjusta
adjustamos
adjustan
adjustar eklemek
adjustas
adjustash
adjusti
adjusto
administrar idare etmek, yönetmek
admirar hayran olmak
admirasion hayranlık
adolensyarse hastalanmak, yakınmak
adolesensia ergenlik
adovar tamir etmek
adreso adres
adresos adres
adyentro içerde
aedada yaşlı kadın
aedadas yaşlı kadınlar
aedado yaşlı erkek
aedados yaşlı erkekler
aeroporto
aeroportos
afalagar avutmak, teselli etmek
afarsemon hurma (Trabzon hurması)
aferrada tutkun
aferradas tutkun
aferrado tutkun
aferrados tutkun
aferrar yakalamak
aferrar abashada nezle olmak
afganistan
afilu bile, hatta
afish afiş
afishes afişler
afitar meydana gelmek, vuku bulmak
afito hadise, kabızlık, olay
afitos
aflijar üzmek
aflijarse üzülmek
aflijido
afloshar gevşetmek
afogar boğmak
afogarse boğulmak
afriisyon eziyet, mahrumiyet, zulüm
afrika
afrision eziyet, mahrumiyet, zulüm
aftaha umut, ümit
afuera dışarı
afuerte
afumar dumana tutmak (et balık v.s.), tütsülemek
aga ağa
agada
agamos
agan
agas
agizadera
agizador bileyici
ago
agora şimdi
agosto agustos
agra
agrada beğeniyor, beğeniyorsun, beğeniyorum
agradamos beğeniyoruz
agradan beğenilir
agradar hoşlanmak
agradar a... hoşuna gitmek
agradas beğenildi
agradash beğenildiniz
agradavle
agradavles
agradeser müteşekkir olmak
agradesiente
agradesimiento şükran
agrado beğenildi
agranada nar
agranadas nar
agras koruk
agraz koruk
agro
agros
agua su
aguja iğne
agujas iğne
aguzada keskin
aguzadas keskin
aguzadera
aguzado keskin
aguzador bileyici
aguzados keskin
aguzar bilemek, bileylemek
agásh
aharientar bozmak
aharientarse avaryalanmak
aharova keçi boynuzu
aharvar vurmak
ahududu ahududu
ahuera dışarı
ainda henüz, hâlen, hâlâ
ainito anason
aire cereyan, hava, rüzgâr, yel
ajektivo sıfat
ajektivos sıfat
ajena yabancı
ajenas yabancı
ajeno yabancı
ajenos yabancı
ajiko
ajo
aka
akademia akademi
akademika
akademikas
akademiko
akademikos
akademiya akademi
akaju maun
akasia akasya
akasya akasya
akavar bitirmek, son bulmak
akavidarse
akel o
akeya o
akeyas o
akeyo o
akeyos o
aki burada
aklarar aydınlatmak
akodrar hatırlamak
akomodar uyum sağlamak
akompanyar refakat etmek
akonteser olmak, vuku bulmak
akordar anlaşmak, uzlaşmak
akordarse mutabık kalmak
akordo mutabakat
akorruto sık sık
akostumbrar alıştırmak
aksan aksan
aksento aksan
aksentuar aksan koymak
aksentuasion aksan koyma
aksepta
akseptamos
akseptan
akseptar kabul etmek
akseptas
akseptash
aksepto
akseso
aksidente kaza
aksidentes kaza
aksion eylem, hareket, hisse
aksiones eylem, hareket, hisse
aktiva faal
aktivas faal
aktividad etkinlik, faaliyet
aktividades etkinlik, faaliyet
aktivo faal
aktivos faal
akto eylem, perde
aktor aktör
aktores aktör
aktrisa aktris
aktrisas aktris
aktual güncel
akudir yardıma koşmak
akumplida becerikli, hünerli
akumplidas becerikli, hünerli
akumplido becerikli, hünerli
akumplidos becerikli, hünerli
al a, e, ya, ye
al kontrario aksine
al vermos Görüşürüz
ala kanat
alarga
alargamos
alargan
alargar uzatmak
alargas
alargash
alargo
alarmar telâşa düşürmek
alasado
alay bir alay, çokluk
albania
alburniya domatesli patlıcan kızartma
alderredor etrafında
aldikera cep
aldikeras cep
alegrar
alegre neşeli, şen
alegres neşeli, şen
alegria neşe, sevinç, şenlik
alegrias neşe, sevinç, şenlik
alegriya neşe, sevinç, şenlik
alegriyas neşe, sevinç, şenlik
aleman Alman, alman, almanca
alemana
alemanas
alemanes
alemania
aleshar uzaklaştırmak
alevantar kaldırmak
alevantarse kalkmak
alfabeto
alfilar dizmek (boncuk, v.s.), toplu iğne
alfinete toplu iğne
alfinetes
algo birşey
algodon pamuk
alguja iğne
algujas iğne
algun birisi, herhangi bir
alguna birisi, herhangi biri
algunas birisi, herhangi biri
alguno birisi, herhangi biri
algunos birisi, herhangi biri
alhad Pazar günü, pazar
alhades
alhamora sıcak basması, yüz kızarıklığı
alicha küçük balık, kıraça
alimentar beslemek
alimento besin
alimentos
alimpiar temizlemek
alimpyar temizlemek
alishtereado alıştırılmış
alishterear alıştırmak
aljeria
alkansar ulaşmak
alkavo son, sondaki, sonuncu
alkide akide şekeri
alkilar kiralamak
alkol alkol
alkool alkol
alkunya soyadı
alma can, ruh, tin
almada yastık
almadas yastık
alman Alman, alman, almanca
almania
almario dolap
almarios dolaplar
almaryo dolap
almaryos dolaplar
almastiga sakız
almenara avize
almenaras
almendra badem
almendras badem
almodrote patlıcan veya kabak böreği
almuera
alora öyleyse
alsafran safran
alta uzun boylu, yüksek
altas uzun boylu, yüksek
alto uzun boylu, yüksek
altos uzun boylu, yüksek
altura
alturas
aluenga dil
aluengas dil
ama ama, patron, sahip
amable
amables
amada
amadas
amado
amados
aman aman
amaneser gün doğmak
amante sevgili
amantes sevgili
amanyana yarın
amarga acı
amargas acı
amargo acı
amargos acı
amargura acılık
amariya sarı
amariyas sarı
amariyo sarı
amariyos sarı
amas patron, sahip
amatar kapatmak, söndürmek
amator amatör
amavle
amavles
ambasador büyük elçi
ambezamiento
ambezar öğrenmek
ambezarme
ambezarmos
ambezarse alışmak, öğrenmek
ambezarte
ambierto
ambre açlık
amejorear iyileştirmek, ıslah etmek
amen amin
amerika
amerikana Amerikan bezi
amiga arkadaş
amigas arkadaş
amigo arkadaş
amigos arkadaş
amijorar iyileştirmek, ıslah etmek
amijorarse iyileşmek, ıslah olmak
amistad dostluk
amistoza dostça
amistozas dostça
amistozo dostça
amistozos dostça
amo patron, sahip
amofado küflü
amokarse burnunu silmek
amor aşk, sevda, sevgi
amores aşk, sevda, sevgi
amos patron, sahip
amostrar göstermek
amufado küflü
ananas ananas
ancha geniş, yaygın
anchas geniş, yaygın
ancho geniş, yaygın
anchor genişlik
anchos geniş, yaygın
anchua hamsi
anchura bolluk, ferahlık
anchusa kaygana
anchuya hamsi
anda sedye
andad
andar
ande nerede, neresi, nereye
andjak ancak
andjel
andjela
andjeles
andjelo melek
andjinara enginar
andora
anekdota fıkra
anekdotas fıkra
anekso
aneksos
anesteziko anestezik
anfitrion misafirperver ev sahibi
anfitriona misafirperver ev sahibi
angola
animal hayvan
animales hayvan
animar canlandırmak
anis anason
aniversario doğum günü
aniversarios
aniversaryo doğum günü
aniversaryos
aniyo yüzük
aniyos yüzük
anketa anket
anoche dün gece
anonima
anonimas
anonimo
anonimos
ansi böyle
ansiklopedia ansiklopedi
ansiklopedias
ansina böyle
antari entari
antepasados atalar
antes önce
antika antika
antikas antika
antikita antikite
antiko antika
antikos antika
antisemitizmo antisemitizm
antiyer evvelki gün, önceki gün
antojera
antojeras
antojero
antojeros
antojos gözlük
anunsiar duyurmak, ilân etmek
anunsio
anunsios
anvelop zarf
anyada senelik, yıl
anyo sene, yıl
anyos seneler, yıllar
anyudo düğüm
aogar boğmak
aogarse boğulmak
apanyar ele geçirmek
aparejar hazırlamak
aparente belirgin
apareser belirmek
apartada ayrı, izole
apartadas ayrı, izole
apartado ayrı, izole
apartados ayrı, izole
apartamento daire, kat
apartar ayırmak
aparte ayrı, ayrıca
apegar
apegarse
apenas ancak, henüz, zar zor
apenas ke olur olmaz
aperseverse farketmek
apetite
apetites aperitif, meze
aplikasion uygulama
aplikasiones uygulamalr
apoyar dayamak, destek olmak
apoyarse dayanmak
apoyo dayanak, destek
apozar koymak
aprender öğrenmek
aprendizaje çıraklık
apresiar takdir edilen
apresiasion
apresurarse telâş etmek
apresyar takdir edilen
apretar sıkmak
aproksimativamente takriben
aprontar hazırlamak
apropiada uygun
apropiadas uygun
apropiado uygun
apropiados uygun
aprovar denemek, niyet etmek
apuntar
apunto
araba araba
arabadji
arabas
arabia saudita
arabo arap
arabos
arankar
aranya örümcek
araparse traş olmak
arar toprağı sürmek, çift sürmek
arar la mar yarmak (suyu)
arba arife
archivo arşiv
archivos arşiv
ardjentina Arjantin
ardor istek, sevk
aremos
aretarse
arezvalarse
ariento içerde
arina un
arjentina Arjantin
arkitekta
arkitektas
arkitekto
arkitektos
arkivo arşiv
arkivos arşiv
arko yay
arma silah
armada ordu
armadas ordu
armenia
arnautluk
arondjar
arrankar
arraskarse kaşınmak
arraviada dargın, kızgın
arraviadas dargın, kızgın
arraviado dargın, kızgın
arraviados dargın, kızgın
arraviarse darılmak
arrazgar yırtmak
arrebashamiento aşağılamak
arrebashar tahkir etmek
arregalar hediye etmek
arreglamiento tanzim
arreglar tanzim etmek
arrekojer toplamak
arrelumbrar aydınlatmak
arremangarse kolları sıvamak
arrematar bitirmek
arrepentimiento pişmanlık, tövbe
arrepentirse vazgeçmek
arrepintirse pişman olmak
arrepushar itmek
arresentarse düzene girmek, uslanmak
arrestar durdurmak, tevkif etmek
arretarse durmak
arreventar patlamak
arreves tersine
arrimar dayamak
arrimarse dayanmak, yaslanmak
arriva yukarda, üst, üstte
arrivar varmak
arrogar dua etmek, niyaz etmek
arrondjar iteklemek, itmek
arroz pirinç
arrozar sulamak
arrufiar püskürtmek, sulamak
arrufyar sulamak
arrugar buruşturmak
arta bıkkın, tok
artas bıkkın, tok
arte
artikolo madde, makale
artikolos madde, makale
arto bıkkın, tok
artos bıkkın, tok
arvol ağaçlar
arvole ağaçlar
arvoles
ará
arán
arás
aré
arésh
aría
aríamos
arían
arías
aríash
as as
asaltar saldırmak
asasina
asasinas
asasino
asasinos
asegun
asegurar sigorta etmek, temin
asemejante benzer
asender aydınlatmak, yakmak
asentador oturacak, sandalye
asentar
asentarse oturmak
aser ke halbuki, oysa, zira
aserkar yaklaştırmak
aserkarse yaklaşmak
ashkenazi
ashkenazis
ashugar çeyiz
asi böyle, böylece
asia
asigun gibi, mucibince
asistiente
asistir hazır bulunmak, yardım etmek
askerlik askerlik
asolombrar gölgelemek
asoltar
asorva burnuna çekme
asparago kuşkonmaz
aspekto boyut, görüntü
asperar beklemek
aspirin aspirin
asta dek, kadar
astronomika astronomik
astronomiko astronomik
astronota astronot
astronotas astronot
astronoto astronot
astronotos asronotlar
asukar şeker
atadijo
atadijos
atagantar can sıkmak
atagentar can sıkmak
atakanar düzeltmek
atakanarse giyinip kuşanmak
atakar saldırmak
atake
atakes
atako
atakos
atamiento bağlılık
atamientos bağlılık
atansion dikkat, itina
atansyon dikkat, itina
atar bağlamak
atarse bağlanmak
atension dikkat, itina, merak
atomika atomik
atomiko atomik
atras ard, arkasında, geri
atrazar gerilemek (saat), tehir etmek
atrazarse gerilemek
atrivirse cesaret etmek
atudrida şaşkın
atudridas şaşkın
atudrido şaşkın
atudridos şaşkın
aturvar rahatsız etmek
audio
audios
augmentar artmak, çoğalmak
aumar dumana tutmak (et balık v.s.), tütsülemek
aumentar artmak, çoğalmak
aunar birleştirmek
aunke olduğu halde, rağmen
australia
austria
autentika
autentikas
autentiko
autentikos
autor edip, yazar
autores edip, yazar
autoridad iktidar, merci
autoridad palestiniana
ava kuru fasulye
ava freska bakla
avagar yavaş
avagariko
avansar ilerlemek
avantaje yarar
avenida bulvar
avenir gelecek, istikbal
aver olmak
averdadear belirtmek
avertir ikaz etmek
avierta açık
aviertas açıklar
avierto açık
aviertos açıklar
avika kuru fasulye
avion uçak
aviones uçak
avisenia
avizo haber
avizos haberler
avla dil, konuşma, laf, lehçe
avladero gevezelik
avlamos konuşuruz
avlan konuşurlar
avlante konuşan
avlantes konuşan
avlar konumak
avlas dil, konuşma, konuşursun, laf, lehçe
avlash konuşur
avlo konuştu
avokado avokado
avokata avukat
avokatas avukat
avokato avukat
avokatos avukat
avramila can eriği
avramilas can eriği
avrigo barınak, sığınak
avrigos barınak, sığınak
avril Nisan
avrir açmak
avtaha umut, ümit
avuela büyükanne
avuelas büyükanne
avuelo ata, büyükbaba
avuelos ata, büyükbaba
avyana fındık
avyerta açık
avyertas açıklar
avyerto açık
avyertos açıklar
avyertura açılış, gedik
ax fakir, zavallı
ay var
ay! Ah!, Vah!
aya orada
ayde haydi
ayegar gelmek, varmak
ayer dün
ayi şurada
ayifto
ayinda henüz, hâlen, hâlâ
aynara kem göz, nazar
ayre cereyan, hava, rüzgâr, yel
ayuda yardım
ayudar yardım etmek
ayudo imdat, yardım
az
azarzava sebze, zerzevat
aze
azed
azeite yağ
azeituna
azeitunas
azemos
azen
azer yapmak
azer atansion dikkat etmek
azer la validja
azer pasar el tiempo eğlendirmek
azer pena üzmek
azer portreto portre yapmak
azer regalo hediye etmek
azer shakaruka lâf atmak
azerbaydján
azes
azete yağ
azetuna
azetunas
azilo
azlaha başarı, bereket
azno eşek
aznos eşek
azo as
azul
azésh
azía
azíamos
azían
azías
azíash
ba'hamas
bagaj bagaj
bagaje bagaj
bahreyn
bahshish bahşiş
bailar dansetmek
bakal bakkal
bakanyado morina balığı
bakshish bahşiş
bala balya, denk, fişek, mermi, top
balabay sahip
balabaya sahibe
balabayas sahipler
balabayes sahibeler
baldes
balkon balkon
balkones
balsa su birikintisi
balsas
banana muz
bananas muz
banda de kuero kayış
bandido
bandiera bandıra, bayrak, sancak
bandieras bandıra, bayrak, sancak
bangladesh
banka banka
bankera
bankeras
bankero
bankeros
banko
bankos
banyo
banyos
bar bar
barabar beraber
baraber beraber
baragan güçlü, yiğit
barana gürültü, patırdı
barata ucuz
baratas ucuz
barato ucuz
baratos ucuz
barbaro barbar
barbunya barbunya balığı
barbunya fasulya barbunya fasulyesi
bares
barka kayık
barka motorizada motorlu tekne
barko kayık
barkos kayık
barragan güçlü, yiğit
barrer süpürmek
barrir süpürmek
basha
bashas
basheza alçaklık
bashitika kısa, kısa boylu
bashitikas kısa, kısa boylu
bashitiko kısa, kısa boylu
bashitikos kısa, kısa boylu
basho adí, alçak
bashos
basketbol basketbol
bastante kâfi, yeterince
bastar yetmek
batalia muharebe, çatışma
batalyon tabur
batear
bateria
baterias
bateriya
bateriyas
bava salya
bavajada saçmalık, zırva, ıvır zıvır
bayagi adí, bayağı
bayat bayat
bayladera dansöz
bayladeras dansöz
baylador dansör
bayladores dansör
baylar dansetmek
bayle dans
bayles dans
baza dayanak, esas, temel
bazar pazar, çarşı
bazares pazarlar, çarşılar
bebe
bebes
bej
bekchi
bekdji
belarús
belchika
beliz
beljika
bendezir kutsamak
bendicha
bendichas
bendicho
bendichos
bendision hayır duası
bendizir kutsamak
benyarse banyo yapmak
benzin benzin
benín
beraha hayır duası
berber berber, kuaför
berendjena
bet din dinî kurul
betahayim mezarlık
bever içmek
bevida içki
bevidas içkiler
bezar öpmek
bezba arı, eşek arısı
bezo buse, öpücük
bezos
bhutan
biblia Kutsal Kitap
biblioteka kütüphane
bibliotekaria
bibliotekarias
bibliotekario
bibliotekarios
bibliotekas kütüphaneler
biblya Kutsal Kitap
bidon
bien iyi
bienfezensia hayırseverlik
bienvenida
bienvenidas
bienvenido
bienvenidos
biervo kelime
biervos kelime
biftek biftek
bilbil bülbül
bilibiz leblebi
bilieto bilet
bilietos bilet
bilyeto bilet
bilyetos bilet
bimbriyo
bindicha
bindichas
bindicho
bindichos
bira bira
birra hiddet, öfke
bisikleta bisiklet
bisikletas
biskuchada peksimet
bivir yaşamak
bizba arı, eşek arısı
bizinieta
bizinietas
bizinieto
bizinietos
bizinyeta
bizinyetas
bizinyeto
bizinyetos
blanda
blandas
blando
blandos
blanka beyaz
blankas beyaz
blankete
blanko beyaz
blankos beyaz
blankusha albinos
blankusho albinos
blonda sarışın
blondas sarışın
blondo sarışın
blondos sarışın
blu mavi
blus
bluza bluz
bluzas bluzlar
bocha
bochas
boda düğün
bodre kenar
bodres
bodrum bodrum
bogcha bohça
bogchas bohça
bogo bohça
bogos bohça
bohor ilk çocuk
bohora ilk çocuk
boka ağız
bokado
bokados
bokal şişe
bokales
bokas ağızlar
bol
bolar uçmak
bolivia
bolsa torba
bolsa de mujer kadın çantası
bolsas
bonete bone, külah, takke
bonora mutluluk, talih
bora bora
borde kenar
bordes
bordo
borracha sarhoş
borrachas sarhoş
borracho sarhoş
borrachos sarhoş
bosfor Istanbul Boğazı
bosna Bosna
bosna i 'hersegovina
bosnia Bosna
bostan bostan, büyük bahçe
bota
botas
botika dükkân
botin
boton
botones
botswana
bovedad aptallık
bovo aptal, salak
boy boy
boyadear
boyo hamur işi
boyo de rayo peynirli hamur işi
boyos hamur işi
boz ses
bozes ses
braga
bragas külot
braso kol
brasos kol
brava cesur
bravo cesur
bravura dehşet, kahramanlık
braza kor
brazil
brezil
brig bir tür yelkenli
brindar Kadeh tokuşturmak, gönüllü olarak vermek
brisko şeftali
briskos şeftali
brodar nakış işlemek
broshura broşür
broshuras broşür
bruido gürültü
bruma pus, sis
brumozo puslu, sisli
bruney
bruska acele, karanlık, loş, sert, ters
bruskas acele, karanlık, loş, sert, ters
brusko acele, karanlık, loş, sert, ters
bruskos acele, karanlık, loş, sert, ters
brutal
brutalos
buchuk ikiz
buena iyi, peki
buenas iyi, peki
buenas tadres
bueno iyi, peki
buenos iyi, peki
buenos dias
buketo
buketos
bulbul bülbül
bulgaria Bulgaristan
bulgariya Bulgaristan
bulisa ev kadını, sahibesi
bulisas ev kadını, sahibesi
bulto
burakito de alguja iğne deliği
burako delik
burkina faso
burlarse de alay etmek
burma
buro büro
buros büro
burundi
bushka
bushkar aramak
bushkida arama
bushkidas arama
butika dükkân
buto amaç, emel, gaye
butos amaç, emel, gaye
buyir kaynatmak
buyrun
buz buz, don
buzana buz kutusu, çok soğuk yer
buziera buzdolabı
buzyera buzdolabı
byen iyi
byervo kelime
byervos kelime
chad
chadir şemsiye
chadirdjis
chaftear çarpmak, çarpışmak
chaketon sille, tokat
chanaka çanak
chanaka de sateiit uydu çanağı
chanakas
chanta
chanta de ombre erkek çantası
chantas
chapeo şapka
chapeos şapka
chapeta sıcak basması, yüz kızarıklığı
chapetas sıcak basması, yüz kızarıklığı
chapeyo şapka
chapeyos şapka
chapin ayakkabı
chapines ayakkabı
chaptear çarpmak, çarpışmak
chark tekerlek çark
charke tekerlek çark
charshi
charshis
charuka terlik, çarık
chaucha
chay çay
chaydanlik
chaylik
chekia
chicolata çukulata
chika küçük
chikas küçük
chikes küçüklük, çocukluk
chikez küçüklük, çocukluk
chiklet çiklet
chiko küçük
chikolata
chikos küçük
chile
china
chini tabak
chiniko
chinis
chizme çizme
chizmes çizmeler
choban çoban
chuflar ıslık çalmak
chuflete düdük
chupeta emzik, titin
claim iddia etmek
da
dad
dado zar
dainda henüz, hâlen, hâlâ
dalkavo son, sondaki, sonuncu
damos
dan
danimarka
danyo hasar, zarar, ziyan
dar vermek
dar a entender izah etmek
dar haber bildirmek, haber vermek
dar razon hak vermek
dar uti ütülemek
daremos
darse kuento idrak etmek
dará
darán
darás
daré
darésh
daría
daríamos
darían
darías
daríash
das
dash
data ay, gün, tarih, yıl olarak
dates
datesh
datile hurma
dato
datos
dava
davan
davas
davash
de den
de ande nereden
de banka banka ile ilgili
de fruta meyva (ağacı)
de kaza evcil, evle ilgili
de komer yiyecek
de muevo gene, yeniden, yine
de vez en kuando bazan
debaldes
debasho altında
debate münazara
decembre Aralık
dechidir karar vermek
dechidirse karar vermek
dechizion karar
dechiziones karar
dechizyon karar
dechizyones karar
dedikarse kendini adamak, çalışmak
dedo parmak
dedos parmak
defender müdafaa - men etmek
defenderse kendini müdafaa etmek
defile defile
definision
defunkta rahmetli, ölü
defunktas rahmetli, ölü
defunkto rahmetli, ölü
defunktos rahmetli, ölü
degustar tatmak (şarap)
dekada
dekadas
deke neden, niye
dekor dekor
dekreto kararname
del dan, den
delantal önlük
delantre önünde
delegar temsilci atamak
delgada
delgadas
delgado
delgados
delisioza nefis
delisiozo nefis
demanda soru, sual, talep
demandar istemek, sormak
demandas soru, sual, talep
demanyana sabah
demaziado fazlasıyla
demokrasia demokrasi
demos
demostrar ispat etmek, tezahürat yapmak
demprana erken
dempranas erken
demprano erken
dempranos erken
dempues sonra
demuevo
den
denpues sonra
depender bağımlı olmak
derecha sağ
derecho doğru, hak, yetki
derechos
derritir eritmek
derrokar yıkmak
des
desbafar içini dökmek
desde beri
desdenio hor górme, küçümseme
desdichada biçare, garip, talihsiz
desdichado biçare, garip, talihsiz
desen desen
desendiente oğul, soyundan gelen
desendientes oğul, soyundan gelen
desgrasia felâket, talihsizlik
desh
deshar bırakmak
deshifrar
desidar karar vermek
desiembre aralık
desinar desen çizmek (skeç)
desizion karar
desiziones karar
desizyon karar
desizyones karar
deskansar dinlenmek
deskarada suratsız, yüzsüz
deskaradas suratsız, yüzsüz
deskarado suratsız, yüzsüz
deskarados suratsız, yüzsüz
deskarinyo özlem
deskonfiensa güvensizlilk
deskorajar cesareti kırılmak
deskorchar soymak, yüzmek
deskripsion tarif
deskripsiones tarif
deskrivir tarif etmek
deskudiada dikkatsiz
deskudiadas dikkatsiz
deskudiado dikkatsiz
deskudiados dikkatsiz
deskudio dikkatsizlik, umursamazlık
deskuvijar üstünü açmak
deskuvrir bulmak, keşfetmek, üstünü açmak
desmazalada kısmetsiz, talihsiz
desmazalado kısmetsiz, talihsiz
desmodrado rabıtasız
desordenada düzensiz
desordenado düzensiz
despareser yok olmak
despues arka, sonra
desrepozo rahatsızlık
destakamento müfreze
destakar ifraz etmek
destino kader
destruir yıkmak
detalio ayrıntı
detalios teferruat
detalyo ayrıntı
detalyos teferruat
detener alıkoymak
detras arka, sonra
deva
devamos
devan
devas
devda borç
deve
deved
devemos
deven
dever borçlu olmak, gerekmek, vazife (spor)
deves
deviera
devieran
devieras
devierash
devista derhal, hemen
deviéramos
devo
devorar yiyip yutmak
devremos
devrá
devrán
devrás
devré
devrésh
devría
devríamos
devrían
devrías
devríash
devásh
devésh
devía
devíamos
devían
devías
devíash
deya tane
deynda hâlâ
dezayuno kahvaltı
dezayunos kahvaltılar
dezeo arzu, heves
dezesperarse umutsuzluğa kapılmak
dezeyar arzu etmek
dezierto çöl
dezir söylemek
dezmazalado
dezmazalamiento
dezmazalar
dezorden karışılık şaşkınlık
dezvelopar geliştirmek, kalkındırmak, tevsi etmek
di
dia gün
dia entero bütün gün
dialekto diyalekt, lehçe
dialektos diyalekt, lehçe
diario
dias günler
diaspora diaspora
diavlo iblis, şeytan
dicha deyim
dichas deyim
dicho
dichos
dichozamente
dichozo
diente diş
dientes diş
dientista dişçi
dientistas dişçi
dientisto dişçi
dientistos dişçi
diera
dieran
dieras
dierash
dieron
diez on
diezen onuncu
diferensia eşitsizlik, fark
diferensias eşitsizlik, fark
diferente değişik, farklı
diferentes değişik, farklı
difikultad güçlük
difikultades güçlük
difisil zor
difuzar yaymak
difuzyon yayın
diga
digamos
digan
digas
digo
digásh
diksionario lugat, sözlük
diksionarios lugat, sözlük
diksionaryo lugat, sözlük
diksionaryos lugat, sözlük
diminutivo
diminutivos
dimos
dinero para
dingun hiçbir
dinguna hiçkimse
dingunas hiçkimse
dinguno hiçkimse
dingunos hiçkimse
dinyidad haysiyet
dio Allah
dios Allah
diplomada mezun
diplomadas diplomalar
diplomado mezun
diplomados diplomalar
direksion adres, yön
direksiones adres, yön
direkta dosdoğru
direktamente doğrudan doğruya
direktas dosdoğru
direkto dosdoğru
direktor direktör, müdür, yönetici
direktora direktör, müdür, yönetici
direktoras direktör, müdür, yönetici
direktores direktör, müdür, yönetici
direktos dosdoğru
diremos
dirito hak, yetki
dirá
dirán
dirás
diré
dirésh
diría
diríamos
dirían
dirías
diríash
dishe
dishera
disheran
disheras
disherash
disheron
dishhitesh
dishimos
dishites
disho
dishéramos
disiembre aralık
disko disk, plak
diskriminasion
diskriminasiones
diskulpar aklamak
diskusion münakaşa, müzakere, tartışma
diskutir münakaşa etmek
dispozar kullanabilmek
distinguir ayırdetmek
distraida dalgın
distraidas dalgınlar
distraido dalgın
distraidos dalgınlar
distribuir dağıtmak
diverso muhtelif
divertirse eğlenmek
diya gün
diyas günler
diz diz
dize
dizen
dizes diz
dizid
dizimos
dizir söylemek
dizía
dizíamos
dizían
dizías
dizíash
dizísh
diéramos
djaketa ceket
djaketas ceket
djamdji
djarro bakraç, maşrapa
djarros
djeneral genel, general
djenero cins, tür
djenitores ebeveyn
djente ahali, elâlem, halk
djesto hareket
djestos hareket
djezve
djibeladjuz cadaloz
djibraltar
djibuti
djoranalista
djoranalistas
djoranalisto
djoranalistos
djornalista
djornalistas
djornalisto
djornalistos
djoven delikanlı, genç
djovenes delikanlı, genç
djovina delikanlı, genç
djovinas delikanlı, genç
djoya mücevher
djoyero kuyumcu
djuben yüksek dereceli hahamların giydiği cübbe
djudaismo Musevilik, yahudilik
djudeo musevi, yahudi
djudeo-espanyol Musevice, Yahudice, ladino
djudezmo ladino
djudia musevi, yahudi
djudias yahudıler
djudio musevi, yahudi
djudios yahudıler
djueves Perşembe
djugador oyuncu
djugadora oyuncu
djugadoras oyuncular
djugadores oyuncular
djugar oynamak
djugete oyuncak
djugeves Perşembe
djugo oyun
djugos oyunlar
djugueves Perşembe
djulio Temmuz
djuntos beraber
djurar andiçmek, yemin etmek
djusta adil, doğru, tam, tamam
djustas adil, doğru, tam, tamam
djusto adil, doğru, tam, tamam
djustos adil, doğru, tam, tamam
djuzga yargıç
djuzgas yargıç
djuzgo yargıç
djuzgos yargıç
do
doblar katlamak, çiftlemek
dobra iyi
dobras iyi
dobro iyi
dobros iyi
dodje oniki
doktor doktor
doktora doktor
doktoras doktor, doktorlar
doktores doktor, doktorlar
dokumentado
dokumental
dokumentar
dokumentasion
dokumento belge, doküman, evrak, vesika
dokumento ofisial resmí evrak
dokumentos
dolamos
dolar dolar
doled
dolemos
doler
doleremos
dolerá
dolerán
dolerás
doleré
dolerésh
dolería
doleríamos
dolerían
dolerías
doleríash
doliera
dolieran
dolieras
dolierash
dolieron
dolimos
dolio matem
dolites
dolitesh
doliéramos
dolió
dolor ağrı
dolásh
dolésh
dolí
dolía
dolíamos
dolían
dolías
dolíash
dombala yer elması
domestika evcil, evle ilgili
domestikas evcil, evle ilgili
domestiko evcil, evle ilgili
domestikos evcil, evle ilgili
dominasion hakimiyet
dondurma dordurma
dondurmas dordurma
dormir uyumak
dormitorio yatak odası, yatakhane
dormitorios
dos iki
dose
dospues sonra
dozientos iki yüz
dramatika
dramatikas
dramatiko
dramatikos
droga ilaç, uyuşturucu
drogas ilaç, uyuşturucu
dubio şüphe
dublar katlamak, çiftlemek
duela
duelan
duelas
duele
duelen
dueles
duelo
dulse tatliı
dumalan dar kafalı, kereviz
duman pus, sis
dunke öyleyse
dura sert, zorlu
durante süresince
duras sert, zorlu
durasion süreç
durera kabızlık
durmi uyudum
durmir uyumak
duro sert, zorlu
duros sert, zorlu
duve
duvieron
duvimos
duvites
duvitesh
duvlar katlamak, çiftlemek
duvo
dyez on
dyezen onuncu
dávamos
e ve, veya, yahut
ebrea ıbranıce
ebreas ıbranıce
ebreo ıbranıce
ebreos ıbranıce
echa bitmiş iş, yapılmış iş
echar atmak, sallamak
echar chiyo ciyaklamak
echar kon fuersa fırlatmak
echar tino dikkat etmek
echar yave
echarse atlamak (havuza işe), uzanmak, yatmak
echarse anyudo düğümlenmek
echizo büyü
echo
echos
edad yaş
editar düzenlemek (yazı)
editorial başyazı, yazımla ilgili
edukasion
edukasyon
efasa
efasamos
efasan
efasar silmek
efasas
efasash
efasi
efaso
efekto etki
efeto etki
eglenearse eğlenmek
egoista bencil
egoistas bencil
egoisto bencil
egoistos bencil
egzaltada coşkun
egzaltadas coşkun
egzaltado coşkun
egzaltados coşkun
egzamen imtihan
egzaminar imtihan etmek
egzekutir infaz etmek
egzempio misâl
egzempios misâl
egzemplar órnek olabilecek
egzemplo misâl
egzemplos misâl
egzersis alıştırma
egziliar sürgüne göndermek
egzistir var olmak
ejipto
ekilibrar dengelemek
ekipo
ekonomizar tasarruf etmek
ekran ekran
ekranes ekranlar
ekselente mükemmel
eksepsion istisna
ekseptado hariç
eksiste
ekskuza mazeret
ekskuzame özür dilerim
ekskuzarme
eksperimentar denemek
eksperimento
eksperimentos
eksperta
ekspertas
eksperto
ekspertos
eksplikar izah etmek
eksplikasion izah
eksplikasiones izah
eksplorar keşfetmek
eksplozar infilâk etmek, patlamak
eksplozion infilâk
ekspozar maruz bırakmak, teşhir etmek
ekspozision sergi, teşhir
ekspresar beyan etmek
ekspresion ifade
ekspresiones ifade
ekspulsion def, kovma, tard, çıkarma
ekstender uzamak, uzatmak
ekuador
el o
el de despues sonraki, yakın
el mez ke viene gelecek ay
el mijor daha iyi
el salvador
el save siz bilirsiniz
elefante fil
elegante zarif
elegantes zarif
eleksion seçim
elektriko
elektrisita elektrik
elektronika elektronik
eleva talebe
elevas talebe
elevo talebe
elevos talebe
elijir seçmek
elmuera
embargo ambargo
embarkasion kon vela yelkenli
embasador elçi, sefir
embashador elçi, sefir
embiar göndermek
embidia kıskançlık
embinar
embinear
embolverse dalmak, tüm dikkatini vermek
embrenear sevindirmek
embrenearse sevinmek
embrolio karışıklık
emerjensia
emerjensias
emirates arabos unidos
emision neşir, yayın
emosion
emosionante
emosionantes
empalukeado
empedir engel olmak
empermeable
empesante
empesantes
empesar başlamak
empesi
empesijo başlangıç, önce
empesijos başlangıç
empesámos
empesásh
empiegada müstahdem
empiegadas müstahdem
empiegado müstahdem
empiegados müstahdem
emplear alışverişe gitmek
emportansa ehemmiyet, önem
emportante önemli
emportantes önemli
emportar önemli olmak
emporto meblağ, miktar
emposivle imkânsız
emprestada ödünç
emprestadas ödünç
emprestado ödünç
emprestados ödünç
emprestar ödünç vermek
emprestimo verilen, ödünç alınan
emprimador matbaacı
emprimar basmak
emprimeriya matbaa
emprimero ilk önce
emprimir basmak
empésa
empésan
empésas
empéso
en da, de, içinde
en medio ortada
en mizmo tiempo aynı zamanda, birden
en prezensia huzurunda
en primero başlangıç, önce
en raporto a göre
en supito birdenbire
en vista derhal, hemen
enchikeser küçültmek
enchusa kaygana
endagora demin
endecha ağıt
enderechar düzeltmek
endevina bilmece, falcı
endevinar bilmek, tahmin etmek
endevinas falcı
endevino falcı
endevinos falcı
endjinara enginar
endjuntos beraber, hep birlikte
endriva hakkında, üstünde
enero Ocak ayı
enfasiada
enfasiadas
enfasiadera
enfasiado
enfasiador
enfasiados
enfasioza
enfasiozas
enfasiozo
enfasiozos
enfasyar can sıkmak
enfermera hasta
enfermeras hastalar
enfermero hasta
enfermeros hastalar
enfin nihayet
enfinkar batırmak, sokmak (sivri bir şey)
enfirma sakat
enfirmas sakat
enfirmeria revir
enfirmo sakat
enfirmos sakat
enformatika enformatik
enfrente karşısında
enfrente de karşısında
engodrar şişmanlatmak
engrandeser büyümek
enjendrar dünyaya getirmek
enkantada şaşkın
enkantadas şaşkın
enkantado şaşkın
enkantados şaşkın
enkashada kazık atış
enkashar kazık atmak, sokmak
enkaza
enklinar meyletmek
enkolgar asmak
enkomendansa tembih
enkomendar sipariş etmek, tembih etmek
enkontrar bulmak, buluşmak
enkontrarse buluşmak, karşılaşmak
enkontro karşilaşma
enkontros karşilaşma
enkorajar cesaretlendirmek, teşvik etmek
enlase baglantı, link
enlases baglantılar, linkler
enlokeser delirtmek
enmedio
enmedyo
enmofesido küflenmiş
enorme
enormes
enprimero
enrejistrar
enrejistraron
enriva hakkında, üstünde
ensenyar öğretmek
enshaguar yıkamak, çalkalamak
enshemplo misal, misâl, örnek
enshemplos misal, misâl, örnek
enshugar kurutmak
ensiklopedia ansiklopedi
ensiklopedias
ensima üstünde
ensupito birdenbire
ensuziar kirletmek
entari entari
entederías
entendamos
entended
entendemos
entender anlamak
entenderemos
entenderá
entenderán
entenderás
entenderé
entenderésh
entendería
entenderíamos
entenderíash
entendiera
entendieran
entendieras
entendierash
entendieron
entendimos
entendites
entenditesh
entendiéramos
entendió
entendásh
entendésh
entendí
entendía
entendíamos
entendían
entendías
entendíash
entera
enteramente tamamen
enteras
enteres faiz, ilgi
enteresante ilginç
enteresantes ilginç
enteresar alâkadar etmek
enteresarse ilgilenmek
entereso faiz, ilgi
enternasional
entero bütün
enteromper kesmek
enteros
enterramiento cenaze
enterramientos
enterrar gömmek
enterrarse gömülmek
entienda
entiendan
entiendas
entiende
entienden
entiendes
entiendo
entision maksat
entisiones maksat
entonses o zaman
entornada çevrili
entornadas çevrili
entornado çevrili
entornados çevrili
entornar kuşatmak, çevirmek
entorno çevre
entornos çevre
entrada giriş
entradas giriş
entrafikado karışık
entrar girmek
entre arasında
entregar teslim etmek
entremientes esnasında
entreprisa girişim, şirket
entrevista görüşme
entrevistas görüşmeler
entuziasmo coşku
envelop zarf
enventado
enventados
enventar icadetmek
enverano yaz
envitar dâvet etmek
enyegar inkâr etmek
epoka devir, zaman
epokas devir, zaman
era devir, çağ
eran
eras
erash
erensia miras, veraset
erensias miras, veraset
ergueler ağrımak
eritrea
ermana kızkardeş
ermanas kızkardeş
ermanika
ermanikas
ermaniko
ermanikos
ermano erkek kardeş
ermanos erkek kardeş
ermoza güzel
ermozas güzeller
ermozo güzel
ermozos güzeller
ermozura güzellik
ermozuras güzellik
ermuera gelin (oğlun karısı)
eroe kahraman
eroes kahraman
es dir, dır
esa bu
esas varsın
esbafar içini dökmek
esforsarse gayret etmek, çabalamak
esforso gayret, çaba
esforsos gayret, çaba
esfuegra kayınpeder, kayınvalide
esfuegras kayınpeder, kayınvalide
esfuegro kayınpeder, kayınvalide
esfuegros kayınpeder, kayınvalide
esfuenyo uyku
esharpa
esharpas
eshemplo misâl
eshemplos misâl
eshkidunya Muşmula
eshkidunyas Muşmulalar
eshpital hastane
eshpitales
eskaldar haşlamak
eskalera merdiven
eskalon basamak
eskalonar sıraya koymak
eskalone basamak
eskaner
eskapar bitirmek
eskapi
eskapo
eskarinyarse özlemek
eskarinyo özlem
eskarvar aramak, karıştırmak
esklamar haykırmak
eskojer seçmek
eskola okul
eskolas okul
eskonderse saklanmak
eskondida saklı
eskondidas gizlenmişler
eskondido saklı
eskondidos gizlenmişler
eskorchar soymak, yüzmek
eskrita belge, el yazması
eskritas belge, el yazması
eskrito evrak, yazı
eskritor yazar
eskritora yazar
eskritoras yazar
eskritores yazar
eskritos evrak, yazı
eskritura elyazısı, yazı
eskrivi
eskrivir yazmak
eskrivo
eskuchar dinlemek
eskudo kalkan
eskularicha küpe
eskularichas küpeler
eskultor
eskultora
eskultoras
eskultores
eskupir tükürmek
eskuridad karanlık
eskurir
eskuro karanlık
eskuzar mazur görmek
esmeralda zümrüt
eso bu
esos varsınız
espada kılıç
espadas kılıç
espalda sırt
espaldas sırt
espander uzatmak
espandida geniş, yaygın
espandidas geniş, yaygın
espandido geniş, yaygın
espandidos geniş, yaygın
espandir uzatmak, yaymak
espandirse uzanmak, yatmak
espania İspanya
espantar korkutmak
espantarse korkmak
espantavle korkunç
espanto korku
espantoza korkak
espantozas korkak
espantozo korkak
espantozos korkak
espanya İspanya
espanyol ispanyol
espanyola
espanyolas
espanyoles
espartir dağıtmak
espasio uzay
espasios uzay
espedir sevk etmek
espejo ayna
espejos ayna
espektador seyirci
espektadores seyirci
espektakolo gösteri
espekular zihinde tartmak
espera
esperamos
esperan
esperansa umut
esperar ümit etmek
esperas
esperash
espero
espertar uyanmak
espertarse uyanmak
espesial özel
espesialmente özellikle
espesyalmente özellikle
espierta açıkgöz, uyanık
espiertas uyanıklar
espierto açıkgöz, uyanık
espiertos uyanıklar
espirito
espiritos
espital hastane
espitales
espondjar
espor spor
espozorio nişanlılık
espreso
espresos
esta bu
estableser tesis etmek
estad
estado devlet, durum, hal
estados devlet, durum, hal
estados unidos
estados unidos de amerika
estamos
estampa mühür ıstampa
estampador
estampar mühürlemek
estampas mühür ıstampa
estanbol Istanbul
estar bulunmak, olmak
estar desrepozado rahatsız olmak
estar en pies
estar repozado rahat etmek
estar seguro emin olmak
estaremos
estará
estarán
estarás
estaré
estarésh
estaría
estaríamos
estarían
estarías
estaríash
estas varsın
estasion
estasion de benzin benzin istasyonu
estasiones
estatistika
estatua
estatuas
estava
estavan
estavas
estavash
este bu, doğu
estemos
estes varsınız
estimada muhterem
estimadas muhterem
estimado muhterem
estimados muhterem
estimar paha biçmek, takdir etmek
esto bu
estomago mide
estonia
estonses o zaman
estoria hıkâye, masal
estorias martaval, masal
estornudar aksırmak, hapşırmak
estornudo aksırık, hapşırık
estornudos aksırık, hapşırık
estorya hıkâye, masal
estoryas martaval, masal
estos bu
estragalakya beyaz leblebi
estranya acayip
estranyas acayip
estranyo acayip
estranyos acayip
estrecha dar
estrechas dar
estrecho dar
estrechos dar
estreya yıldız
estreyas yıldızlar
estridia istiridye
estrikta
estriktas
estrikto
estriktos
estropiarse bozulmak, çarpılmak
estudia
estudiamos
estudian
estudiante öğrenci
estudiantes öğrenci
estudiar ders çalışmak
estudias
estudiash
estudio araştırma, çalışma, öğrenme
estudios
estupenda harikulâde
estupendas harikulâde
estupendo harikulâde
estupendos harikulâde
estuve
estuviera
estuvieran
estuvieras
estuvierash
estuvieron
estuvimos
estuvites
estuvitesh
estuviéramos
estuvo
está
están
estás
estásh
estávamos
esté
estén
estés
estésh
estó
esvachearse vazgeçmek
esvichera
etaj daire, kat
etang havuz
etiopia
ets. v.s., ve saire
etsetera v.s., ve saire
evropa Avrupa
eya o (kadın için)
eyas onlar
eyos onlar
ezmirna Izmir
facha surat, yüz
fachas surat, yüz
fada peri
fadada nasip olan
fadadas nasip olan
fadado nasip olan
fadados nasip olan
fakto olgu
faktos olgu
faldukera cep
faldukeras cep
falitar iflâs etmek
falta hata
faltar eksik olmak, yanılmak
faltas hata
fama ün, şöhret
fambre açlık
fambrento
famia aile
familial ailevî
familiar aşina, bildik
familyal ailevî
familyar aşina, bildik
famiya aile
famiyas aile
famoza ünlü
famozas ünlü
famozo ünlü
famozos ünlü
fantastika inanılmaz
fantastikas inanılmaz
fantastiko inanılmaz
fantastikos inanılmaz
fantazia fantezi
fanteziya fantezi
farmasiya eczane
farmasiyas eczane
fasha kundak bezi
fashadura kundak takımı
fashista faşist
fashistas faşist
fashisto faşist
fashistos faşist
fasil kolay
fasiles kolay
fastidioza usandırıcı
fastidiozas yorucu
fastidiozo usandırıcı
fatigada yorgun
fatigadas yorgun
fatigado yorgun
fatigados yorgun
fatigar yorulmak
favlar konuşmak
favor lütuf
favoritismo
faz surat, yüz
fazas surat, yüz
fazer yapmak
fea çirkin
feas çirkinler
feder can sıkmak, pis pis kokmak
federasion federasyon
fedor kendini beğenmişlik, pis koku
fedorina kendini beğenmişlik, pis koku
fegado ciğer, karaciğer
fegados ciğer, karaciğer
feguza güven, inanç, itikat
feliche mutlu
feliches mutlu
felisida mutluluk
felisitasion tebrik
felisitasiones tebrik
felisitasyon tebrik
felisitasyones tebrik
feminina
femininas
feminino dişil
femininos dişiller
feo çirkin
feos çirkinler
ferida acı çeken, yara, yaralı
feridas acı çeken, yaralı
ferido acı çeken, yaralı
feridos acı çeken, yaralı
ferir acıtmak, yaralamak
feuzya güven, inanç, itikat
fevrero şubat
fey iman, inanç, itikat
feyo çirkin
fiado veresiye
fiarse güvenmek
fidel sadık
fideos tel şehriye
fidjan fincan
fidjanes fincan
fidji
fierro demir
fierros demir
fiesta bayram
fiestar kutlamak
fiestas bayram
figo incir
figura figür, surat
fija kız, oğul
fijas kız, oğul
fiji
fijo kız, oğul
fijos kız, oğul
fiksa sabit
fiksar göz dıkmek, saptamak
fiksas sabit
fikso sabit
fiksos sabit
fildjan fincan
fildjanes fincan
filipines
filmiko
filmikos
filmo film
filmos film
filozofia felsefe
filozofias felsefe
fin son
fin de semana hafta sonu
fina ince, narin
final son
finala son
finales son
finalmente nihayet, sonunda
finas ince, narin
findjan fincan
findjanes fincan
finlandia
fino ince, narin
finos ince, narin
firma imza
firmar imzalamak
fishugar rahatsız etmek, taciz etmek
fista dek, kadar
fiuzia güven, inanç, itikat
flaka kuvvetsiz, zayıf
flakas kuvvetsizler, zayıflar
flako kuvvetsiz, zayıf
flakos kuvvetsizler, zayıflar
flama alev
flamas alev
flamenko flamenko
flamur ıhlamur
flecha ok
flechas ok
fljones börülce
flor çiçek
flores çiçekler
florista çiçekçi
floristas çiçekçi
floristo çiçekçi
floristos çiçekçi
flosha gevşek, laçka
floshas gevşek, laçka
flosho gevşek, laçka
floshos gevşek, laçka
flota filo
flotar
flotas filo
fluidamente
foja sayfa, yaprak
folklor folklor
folklores folklor
fondador
fondadora
fondadoras
fondadores
fondasion kuruluş
fondasiones kuruluş
fondo dip, fon
fondos dip, fon
fonksion işlev
fonksionar işlemek, çalışmak
forma tarz
formar şekil vermek
formas tarz
formato biçim
formatos biçimler
formiga
forsar kabul ettirmek
fortuna fırtına, servet, şans
fostan etek
fostanes etekler
foto fotograf, resim
fotografia fotograf
fotografias fotograf
fotolyo koltuk
fotolyos koltuk
fotos fotograf, resim
fragmento
fragua bina, inşaat
fraguar inşa etmek
fraguas bina, inşaat
fragula çilek
fragulas çilekler
frambuaz ahududu
frangula çilek
frangulas çilekler
franka frenk, samimi
franko frenk, samimi
fransez fransız
franseza
fransezas
fransezes
fransia Fransa
fraza cümle
frazas cümle
fregar bulaşık yıkamak, ovmak
freir kızartmak
freno fren
frenos fren
frente alın
freska serin, taze
freskas serin, taze
fresko serin, taze
freskos serin, taze
freza çilek
frezas çilekler
frijider buzdolabı
frijideres buzdolapları
frio soğuk
frios soğuk
friyir kızartmak
friyo soğuk
friyos soğuk
frontiera sınır
frontieras sınır
fruchiguar çoğalmak, üremek
fruta meyva
frutas meyva
frutero meyvaci
frutiera meyvalik (kâse)
fruto del pino kozalak
fue
fuego ateş, yangın
fuera dışarı
fueran
fueras
fuerash
fueron
fuersa derman, güç, kuvvet, takat
fuersas derman, güç, kuvvet, takat
fuerta kuvvetli
fuertas kuvvetli
fuerte kuvvetli
fuertes kuvvetli
fui
fuimos
fuites
fuitesh
funesta meşum
funestas meşum
funesto meşum
funestos meşum
funikular
funikulares
furcha fırça
furchas fırça
furtuna fırtına
fusta etek
fustas etek
futbol futbol
futuro ati, gelecek zaman
futuros ati, gelecek zaman
fuy
fuye
fuyen
fuyera
fuyeran
fuyeras
fuyerash
fuyeron
fuyes
fuyga
fuygamos
fuygan
fuygas
fuygo
fuygásh
fuyid
fuyimos
fuyir kaçmak
fuyiremos
fuyirián
fuyirá
fuyirán
fuyirás
fuyiré
fuyirésh
fuyiría
fuyiríamos
fuyirías
fuyiríash
fuyites
fuyitesh
fuyéramos
fuyí
fuyía
fuyíamos
fuyían
fuyías
fuyíash
fuyísh
fuyó
fuzil tüfek
fuéramos
fyerro demir
fyerros demir
gabon
gajo
galecha nalın, takunya
galechas nalın, takunya
gamba iri karides
gambia
gana istek
ganadera
ganaderas
ganador
ganadores
ganar kazanç sağlamak
ganeden cennet
garganta boyun
gargantas boyun
garon boğaz
garson garson
garsona garson
garsones garson
gatiko yavru kedi
gato kedi
gatos kediler
gaya gelincik, kaya balığı
gayardiya
gayina tavuk
gayinas tavuk
gayinero kümes
gayna piliç
gaynas tavuklar
gayo horoz
gayos horoz
gaz
gazeta gazete
gazetas gazete
gazoza gazoz
gema yumurta sarısı
gerra harp
gerras harp
gerreero
gerrero
gevir ağa
giador lıder, rehber
giadora lıder, rehber
giar
ginea
ginea ekuatorial
ginea-bisau
ginnam cehennem
gitara gitar
gitaras gitar
givir ağa
gizado pişirilmiş
gizar yemek pişirmek
glisar
godra şişman
godras şişmanlar
godro şişman
godros şişmanlar
godrura yağ, şişmanlık
gole
goled
golemos
golen
goler kokmak
goleramos
goleran
goleria
golerias
golerá
golerás
goleré
golerésh
golería
goleríamos
golerían
golerías
goleríash
goles
golfo
golfos
golga
golgamos
golgan
golgas
golgo
golgásh
golieran
golierash
golieron
golimos
golites
golitesh
goliéramos
golió
golor koku
golésh
golí
golía
golíamos
golían
golías
golíash
gomo dolgu, harç, malzeme
governo hükûmet
goza
gozamos
gozan
gozar tadını çıkarmak, zevk almak
gozas
gozatesh
gozo
grado kadem, rütbe
grados kadem, rütbe
gramatika dilbilgisi
gramatikas dil bilgisi
gramer dilbilgisi
gran büyük
grande büyük
grandes büyükler
granmama büyükanne
granpapa büyükbaba
grasia zerafet
grasias teşekkür
grasyas teşekkür
gratis bedava
grave ciddî, vahim
graves ciddî, vahim
grecha
grega Rum, Yunanlı
gregas
grego Rum, Yunanlı
gregos
gresia
greyfrut altıntop, greyfrut
gritar haykırmak
grito nara, çığlık
gritos nara, çığlık
griza gri
grizas gri
grizo gri
grizos gri
gronland
groseriya kabalık
grupo grup
grupos grup
grönland
guadrar saklamak
guantes eldivenler
guardian
guatemala
guay! Ah!, Vah!
gudrura yağ, şişmanlık
guerko şeytan
guerta küçük bahçe
guertalana bostancı, ziraatçi
guertalanas bostancı, ziraatçi
guertalano bostancı, ziraatçi
guertalanos bostancı, ziraatçi
guertas küçük bahçe
guerto sebze bahçesi
guesmo koku
guesmos koku
gueso kemık
guesos kemık
guevo yumurta
guevos yumurta
guia
guias
guiski
gurdjia
gurdjistan
gustar hoşuna gitmek
gustarse sevinmek
gusto tat, zevk
guyana
guzano solucan
guzanos solucan
haber haber
hadrarse debelenme, çabalama
hadras debdebe, gösteriş, yapmacık hal, çalım
hadroza gösterişçi, numaracı
hadrozas gösterişçi, numaracı
hadrozo gösterişçi, numaracı
hadrozos gösterişçi, numaracı
haftona dayak
haham haham, usta
haketia ladino
halis halis
hamal hamal
hamala
hamalas
hamales
hamburger hamburger
haminado katı (yumurta)
hammal hamal
hammala
hammalas
hammales
handrajo bez, paçavra
handrajos bez, paçavra
haragan tembel, üşengeç
haragana tembel, üşengeç
haraganud tembellik
harova keçiboynuzu
haryento böcekli, kurtlu, çürümüş
hatir hatır
haver ortak
haverim ortaklar
havuz
hazan görevli haham
hazina hasta
hazinas hastalar
hazino hasta
hazinos hastalar
hazinura hastalık
hazinuras hastalık
helikopter
helikopteros
hohombro hıyar, salatalık
hue
huego ateş, yangın
hueron
huersa derman, güç, kuvvet, takat
huersas derman, güç, kuvvet, takat
hui
huimos
huites
huitesh
hurma
i ve
idea fikir
ideas fikir
identidad
idioma dil, lehçe
idiomas dil, lehçe
igo incir
igual eşit, gibi
igualas
igualdad
iguales
ija kız
ijas kız
ijiko
ijo oğul
ijos evlât, oğul
ilustrasion çizim
ilustrasiones çizimler
iluzion düş, hayal
imaje resim, tasvir
imajes resim, tasvir
imajinar tahayyül etmek
imediatamente derhal, hemen
imensa kocaman
imensas kocaman
imenso kocaman
imensos kocaman
imitar taklit etmek
impasiente sabırsız
impedimiento engel
impedir engel olmak
imperador imparator
imperadores imparator
imperio imparatorluk
imperios imparatorluk
importansa ehemmiyet, önem
importante önemli
importantes önemli
importar ithal etmek
imposivle
imposivles
impresora
impresoras
imprimadora
imprimadoras
imprimar basmak
imprimeriya matbaa
imprimir basmak
imprudensia tedbirsizlik
incha
inchamos
inchan
inchas
inche
inchen
inchera
incheran
incheras
incherash
inches
inchid
inchieron
inchimos
inchir doldurmak
inchiremos
inchirá
inchirán
inchirás
inchiré
inchirésh
inchiría
inchiríamos
inchirían
inchirías
inchiríash
inchites
inchitesh
incho
inchásh
inchéramos
inchí
inchía
inchíamos
inchían
inchías
inchíash
inchísh
inchó
indechiza kararsız
indechizas kararsız
indechizo kararsız
indechizos kararsız
indemas fazladan, hele, üstelik
india
indiana hindi
indianas hindi
indiano hindi
indisio ipucu
indisios ipucu
indonezia
industrial sınaî
infasio usanç
inferno cehennem
influensa etki
informar bildirmek, haber vermek
informarse bilgi almak, haber almak
informasion malûmat
informasiones
informasyon malûmat
informasyones
infrastruktura altyapı
inglaterra
ingletierra
inglez
ingleza
inglezas
inglezes
inisial baştaki
inisiala baştaki
inisiar başlatmak, öğretmek
inkieta endişeli
inkietas endişeli
inkieto endişeli
inkietos endişeli
inkizision Enkizisyon, araştırma, tahkikat
inkizisyon Enkizisyon, araştırma, tahkikat
inklinar eğmek, meyletmek
inkluir dahil etmek
inkluzo dahil
inkonvenivle münasip olmayan
inkorrekta
inkorrektas
inkorrekto
inkorrektos
innovasion
inosente masum
inosentes masum
inseguridad güvensizlik
insekto
insektos
insidente olay (önemsiz)
insidentes olay (önemsiz)
instituto enstitü, müessese
institutos enstitü, müessese
instruksion
instruksiones
instrumento de lokomosion taşıt aracı
insultar
intelijensia
intelijente zeki
intelijentes zeki
intensifikar yoğunlaştırmak
interesante ilginç
interesantes ilginç
internasional
intestino bağırsak
intimidad samimiyet
introduksion sunuş, takdim
introduksiones sunuş, takdim
introduse
introdusen
introdusid
introdusiera
introdusieran
introdusieras
introdusierash
introdusieron
introdusimos
introdusir dahil etmek
introdusiremos
introdusirá
introdusirán
introdusirás
introdusiré
introdusirésh
introdusiría
introdusiríamos
introdusirían
introdusirías
introdusiríash
introdusites
introdusitesh
introdusiéramos
introdusió
introduska
introduskamos
introduskan
introduskas
introduskes
introdusko
introduskásh
introdusí
introdusía
introdusíamos
introdusían
introdusías
introdusíash
introdusísh
introduzir dahil etmek
intrumiento de kaza beyaz eşya
inventado
inventados
investigador araştırıcı, müfettiş
investigadora araştırıcı, müfettiş
investigadoras araştırıcı, müfettiş
investigadores araştırıcı, müfettiş
investigasion araştırma, tahkik
investir yatırım yapmak
invierno kış
invitada davetli
invitadas davetli
invitado davetli
invitados davetli
invitar davet etmek
invitasion dâvet
invitasiones dâvet
invyerno kış
inyervoza sinirli
inyervozas sinirliler
inyervozo sinirli
inyervozos sinirliler
inyeta torun
inyetas torun
inyeto torun
inyetos torun
inyeve kar
ir gitmek, yakışmak
ir a komprar alışverişe gitmek
ir de mal en peor beter olmak
ir detras takip etmek
ira hiddet, öfke
irak
iran
iregolar
iregolares
iremos
irlanda
irregolar
irregolares
irregular
irregulares
irreguler
irreguleres
irse gitmek
irá
irán
irás
iré
irésh
iría
iríamos
irían
irías
iríash
ishalla inşallah
isla ada
islam
islanda
islas ada
ispital hastane
ispitales
israel İsrail
israeliana
israelianas
israeliano
israelianos
istoria hıkâye, masal
istorias martaval, masal
istorika
istorikas
istoriko
istorikos
istorya hıkâye, masal
italia İtalya
italiana Italyan, italyanca
italianas Italyan, italyanca
italiano Italyan, italyanca
italianos Italyan, italyanca
italya İtalya
iva
ivan
ivas
ivash
ivrit Ibranice
ize
iziera
izieran
izieras
izierash
izieron
izimos
izites
izitesh
iziéramos
izla ada
izlas ada
izlas shelomo
izlas virjines
izmir
izmirli
izmirlis
izo
jamaika
japon
japonez
japoneza japon
japonezas japon
japonezo japon
japonezos japon
japonya
jeneral genel, general
jeneralmente genellikle
jenerasion nesil
jenerasiones nesil
jenero Ocak
jeneroza cömert
jenerozas cömert
jenerozo cömert
jenerozos cömert
jeografia
jeorjia
jeraniom sardunya
jerse
jordania
junio Haziran
jupon jupon, kombinezon
juridiko
juridikos
jurnal gazete
jurnales gazete
jurnalista
jurnalistas
jurnalisto
jurnalistos
kabine
kabo vedre
kacha kapak (kitap - v.s.), kılıf, kın
kacharola sahan, tencere
kada her
kafe kahve, kahvehane
kafeteria
kafeterias
kafiko
kaje hemen hemen
kaji hemen hemen
kal havra, sinagog
kalavasudo kel
kaldera
kaldo et, yemek suyu
kale gerekir
kaleja sokak
kalejas sokak
kalem kurşun kalem
kalemes kurşun kalemler
kalendario takvim
kalendarios takvimler
kales havra, sinagog
kalifikar nitelemek
kalifornia
kalkolo hesap
kalkolos hesap
kalma rahat, sakin
kalmas sakinler
kalmo rahat, sakin, soğuk kanlılık
kalmos sakinler
kalor hararet, sıcaklık
kalores hararet, sıcaklık
kalsa
kalsado ayakkabı
kalsados ayakkabı
kalsas
kalup
kalvo kel
kama döşek, yatak
kamara kabin
kamareta oda
kamareta de echar
kamareta de estudio çalışma odası
kamaretas odalar
kamaretas de echar
kamas döşekler, yataklar
kambodia
kamerun
kaminar yürümek
kamino yol
kamino prinsipal anayol
kaminos yol
kamion
kamiones
kamioneta
kamionetas
kamiza gömlek
kamizas gömlekler
kamizeta
kamizetas
kamiziya kumbara
kampana kampana, çan
kampo saha
kampos
kanada
kandela
kandelas
kandelika
kandelikas
kanela
kanon top
kanones top
kansada yorgun
kansadas yorgun
kansado yorgun
kansados yorgun
kanserya yorgunluk
kanta
kantadera şarkıcı
kantaderas şarkıcı
kantador şarkıcı
kantadores şarkıcı
kantamos
kantan
kantar şarkı söylemek
kantaro testi
kantaros
kantas
kantash
kante türkü, şarkı
kantes türkü, şarkı
kantiga şarkı
kantigas şarkı
kantika şarkı
kantikas şarkı
kanto dinî ezgi, şarkı
kanton iç köşe
kantoniko
kantonikos
kantos dinî ezgi, şarkı
kanyamazo bez
kanyuto boru, burun deliği, tüp
kapachedad beceri
kapachi becerikli
kapachitad beceri
kapitolo
kapitolos
kapo elebaşı, şef
kapuchino
kapuchinos
kara değerli, pahalı, surat, yanak, yüz
karakter karakter
karar kadar, karar
karas değerli, pahalı, surat, yüz
kardiaka kalple ilgili
kardiako kalple ilgili
karesar okşamak
kargar yüklemek
kariera
karinyo şefkat
karinyos şefkat
karne et
karnero koyun, koç
karnesero kasap
karo değerli, pahalı
karos değerli, pahalı
karosa atlı araba
karosas atlı araba
karota havuç
karotas havuç
karpuz karpuz
karpuzes karpuzlar
karrucha makara, palanga
karta kart
kartas kart
kartof
karucha tekerlek
karuchas tekerlek
karvon kömür
kasap kasap
kasar avlamak
kasha kasa, vezne
kashon çekmece
kasketa
kasketas
kastanya
kastanyas
kastanyetas kastanyet
kasteyano Ispanyol, Ispanyolca, Kastilyalı
kastilyano Ispanyol, Ispanyolca, Kastilyalı
katalan Katalan
katar
kategoria
kategorias
katolika
katolikas
katoliko
katolikos
katorse
katramiz
katramizes
katvan yazıcı
kavakadura kazma
kavakar
kavanoz
kavayo at
kavayos at
kave kahve, kahvehane
kaved
kavemos
kaver sığmak
kaves
kavesa baş
kavesal yastık
kavesas kafalar
kaveyo saç
kaveyos saç
kavga
kavgamos
kavgan
kavgas
kavgásh
kaviera
kavieran
kavieras
kavierash
kavieron
kavimos
kavites
kavitesh
kaviéramos
kavió
kavo son
kavod
kavremos
kavrá
kavrán
kavrás
kavré
kavrésh
kavría
kavríamos
kavrían
kavrías
kavríash
kavza sebep
kavzar sebep olmak
kavzo durum, olay
kavzos durum, olay
kavésh
kaví
kavía
kavíamos
kavían
kavías
kavíash
kayarse susmak
kaye cadde, sokak
kayed
kayemos
kayen
kayenta sıcak
kayentas sıcaklar
kayente sıcak
kayentes
kayentura ateş, hararet
kayenturas ateş, hararet
kayer düşmek
kayera
kayeran
kayeras
kayerash
kayeremos
kayeron
kayerá
kayerán
kayerás
kayeré
kayerésh
kayería
kayeríamos
kayerían
kayerías
kayeríash
kayes cadde, sokak
kayga
kaygamos
kaygan
kaygas
kaygo
kaygásh
kayimos
kayisi kayısı
kayites
kayitesh
kayo nasır
kayéramos
kayésh
kayí
kayía
kayíamos
kayían
kayías
kayíash
kayó
kaza ev
kazada
kazadas
kazado
kazados
kazahstan
kazal köy
kazalina köylü
kazalinas köylü
kazalino köylü
kazalinos köylü
kazar evlenmek
kazas evler
ke ne
ke tiene olan
kedar kalmak
kedarse durmak, kalmak
kehila havra, sinagog
keila havra, sinagog
kemada yanık
kemadas yanık
kemado yanık
kemados yanık
kemar yakmak
kemarse del sol güneşten yanmak
kemping
ken kim
ken englute amargo acı
ken save kim bilir
kenia
kera
keramos
keran
keras
kere
kered
keremos
keren
kerer istemek, sevmek
kerer bien sevmek
kereremos
kererá
kererán
kererás
kereré
kererésh
kerería
kereríamos
kererían
kererías
kereríash
keres
kerida aziz, sevgili
keridas
kerido aziz, sevgili
keridos idem
kero
kerásh
kerésh
kería
keríamos
kerían
kerías
keríash
keshada çene
kesharse yakınmak
keshke
keshki
kestion soru
kestionario soru listesi
kestionarios soru listesi
kestiones soru
kestyon soru
kestyones soru
keven
kezo peynir
kezos peynirler
khaki
kibris
kije
kijeron
kijiera
kijieran
kijieras
kijierash
kijimos
kijites
kijitesh
kijo
kijéramos
kilo kilo
kilometro kilometre
kilometros kilometre
kilos kilo
kimika kimya, kimyager, kimyevî
kimikas kimyager, kimyevî
kimiko kimyager, kimyevî
kimikos kimyager, kimyevî
kina
kineza çinli
kinezas
kinezo çinli
kinezos
kinientos
kinse
kipros
kipur Büyük Af ve Oruç Günü
kira kira
kirgizstán
kitar çıkarmak
kito boşanmış
klara aydınlık
klaramente
klaras aydınlık
klarifikar
klarifikasion
klarifikasiones
klarifikasyon
klarifikasyones
klaro aydınlık
klaros aydınlık
klasa sınıf
klasas sınıf
klase tip, tür
klasika klasik
klasikas klasik
klasiko klasik
klasikos klasik
klavye
kliente müşteri
klientes müşteri
klik
klikar
klima hava durumu
koche araba
koches araba
kodigo şifre
kodigos şifreler
kodrero kuzu
kodreros kuzu
koensidar uymak, uyuşmak
kofte köfte
kokakola
kol lahana
kola kuyruk, sıra
kolaborar
kolaborasion
kolaborasiones
kolador süzgeç
koladorer süzgeçler
kolay kolay
kolayes kolay
kolcha yorgan
kolchas yorganlar
kolchon şilte
kolega meslektaş
kolegas meslektaş
kolego meslektaş
kolegos meslektaş
kolej kolej, lise
koleksion biriktirme, koleksyon
koleksiones biriktirmeler, koleksyonlar
kolektividad cemiyet, topluluk
kolektividades cemiyet, topluluk
koliflor karnıbahar
kolombia
kolona sütun
kolonas sütun
kolonialista
kolonialiste
kolonialisto
koloniya müstemleke
koloniyas müstemleke
kolonya kolonya
kolor renk
kolora hiddet, kızgınlık, öfke
kolorada kırmızı
koloradas kırmızı
kolorado kırmızı
kolorados kırmızı
kolores renk
kolumna
kolumnas
komandante kumandan
komandantes kumandan
kombinasion tertip
kombinasiones tertip
kombinezon jupon, kombinezon
kome
komedia komedi
komediante
komediantes
komemos
komen
komentario açıklama, yorum
komente yorum
komentes yorumlar
komento yorum
komentos yorumlar
komer yemek yemek
komer por la noche akşam yemeği yemek
komer por midi öğle yemeği yemek
komer yerva otlamak
komersante tüccar
komes
komesh
komida yemek
komidas yemek
komo nasıl
komo de betahayim mezardan çıkmıs gibi
komoros
kompajinasyon dizgi, sahifelendirme, tertip
kompania
kompanya
kompanyera yoldaş
kompanyeras yoldaşlar
kompanyero eş, yoldaş
kompanyeros eş, yoldaşlar
kompanyia
kompanyias
kompetensia
kompetitiva rekabet edici
kompetitivas rekabet edici
kompetitivo rekabet edici
kompetitivos rekabet edici
komple takım elbise
kompleta tamamlandı
kompletamente tamamen
kompletas tamamlandılar
kompleto tamamlandı
kompletos tamamlandılar
komplido tamamlanmış
komplikado karışık
komplimento iltifat
komplimentos iltifat
komplimieento iltifat
komplimieentos iltifat
komplir gerçekleştirmek, ikmal etmek
komporto
komposto komposto
kompostos komposto
kompozitor
kompozitora
kompozitoras
kompozitores
komprender
kompromiso
kompuesto birleşik
komputadora bilgisayar
komputadoras bilgisayar
komputer bilgisayar
komputers bilgisayar
komun alelade, müşterek, ortak
komunes alelade, müşterek, ortak
komunidad cemaattopluluk, toplum
komunidades cemaattopluluk, toplum
komunikar bildirmek, iletmek
komunita cemaattopluluk, toplum
komunitas cemaattopluluk, toplum
kon ile
kon mi benimle
kon si mizmo kendi kendine
kon ti seninle
kondanasion mahkûmiyet
kondision şart
kondisiones şart
kondoleansa
kondoleansas
konduizar sürmek
konduizir sürmek
kondukta davranış
konduktor sürücü
konduktora sürücü
konduzar sürmek
konduzir sürmek
koneksion
koneksiones
konferensia konferans
konferensias konferans
konferensya konferans
konferensyas konferans
konfiar emanet etmek, güvenmek
konfidensia güven, sır
konfiensa güven
konfirmar teyid etmek
konfonder karıştırmak, şaşırtmak
konfuza karışik
konfuzas karışik
konfuzion karışılık şaşkınlık
konfuzo karışik
konfuzos karışik
kongo
kongo-brazzaville
kongoja
kongosha
kongreso kongre, kurultay
konjelador dondurucu
konjeladores dondurucu
konjugasion
konjugasiones
konjugasyon
konjugasyones
konkistar fethetmek
konkistaron
konkluzion sonuç
konkluziones sonuç
konkuistar fethetmek
konose
konosed
konosemos
konosen
konosensia
konoser tanımak
konoseremos
konoserá
konoserán
konoserás
konoseré
konoserésh
konosería
konoseríamos
konoserían
konoserías
konoseríash
konoses
konosida meihur, tanıdık
konosidas meihur, tanıdık
konosido meihur, tanıdık
konosidos meihur, tanıdık
konosiera
konosieran
konosieras
konosierash
konosieron
konosimiento
konosimos
konosites
konositesh
konosiéramos
konosió
konoska
konoskamos
konoskan
konoskas
konosko
konoskásh
konosésh
konosí
konosía
konosíamos
konosían
konosías
konosíash
konseder tâviz vermek
konseja masal
konsejar nasihat etmek
konsejo nasihat, tavsiye, öğüt
konsejos
konsekuensa bir olayın sonucu
konsekuensas bir olayın sonucu
konsensia bilinç, vicdan
konsensya bilinç, vicdan
konsentir razı olmak
konserto konser
konsertos konser
konservar muhafaza etmek
konservasion konuşma
konsiderar dikkate almak
konsiderarse kendini addetmek
konsolar teselli etmek
konsolasion teselli
konsolato konsolosluk
konsonante sessiz harf
konsonantes sessiz harf
konstante daimî
konsternasion dehşet, hayret
konstruir inşa etmek
konsul konsolos
konsules konsolos
kontakto temas
kontaktos temas
kontar anlatmak, saymak
konteksto bağlam
kontekstos bağlam
kontemplar seyretmek
kontenente
kontenentes
kontener içermek
kontenerse kendini tutmak
kontenido içerik
kontenidos içerikler
kontentar memnun etmek
kontentarse idare etmek
kontente memnun
kontestar cevap vermek, mukabele etmek
kontinente kıta
kontinentes kıtalar
kontinuada devamlı
kontinuadas devamlı
kontinuado devamlı
kontinuados devamlı
kontinual sürekli, tekrar tekrar
kontinuar devam etmek
kontinuidad devam
kontinuo durmadan, sürekli
kontra karşı
kontrakt
kontrakto
kontraktos
kontrario aksi, ters
kontrato
kontratos
kontribuir
kontribusion
kontribusiones
kontribusyon iştirak, katkı
kontribusyones iştirak, katkı
kontrolar kontrol etmek
kontuar tezgâh
konveniente uygun
konvenser ikna etmek
konversasion
konversasiones
konyak
kopeta köfte
kopia kopya
kopiar
kopias kopya
kopika
kopo
kopos
kopya kopya
kopyas kopya
koraje cesaret
korajozo cesur, yiğit
korason kalp
korasones kalp
korcho mantar
korea del norte
korea del sud
koreksion
koreksiones
korekta
korektamente doğru bir şekilde
korektas
korekto
korektos
koridor koridor
koridores koridor
korijan
korijar tashih etmek
korijo
koro koro
korolado kırmızı
korolados kırmızı
koros koro
korporasion
korporasiones
korreksion
korreksiones
korrekta
korrektas
korrekto
korrektos
korrer koşmak
korrida boğa güreşi, koşu
korridas boğa güreşi, koşu
korriente cereyan, olağan
korso kurs
korsos kurs
kortar kesmek
korte Saray
kortijo avlu
kortina perde
kortinas perdeler
korva dönemeç, viraj
korvas dönemeç, viraj
kosha topal
koshas topal
koshkiyas gıdıklama
kosho topal
koshos topal
kosovo
kosta kıyı, sahil
kosta de marfil
kosta rika
kostar mal olmak
koste eder, paha
kostes eder, paha
kostum takım elbise
kostumbre alışkanlık, anane, töre, âdet, örf
kostumbres alışkanlık, anane, töre, âdet, örf
kotidiana gündelik, günlük
kotidianas gündelik, günlük
kotidiano gündelik, günlük
kotidianos gündelik, günlük
kovdo dirsek
kovdos dirsek
koyadura tuzlanmış hamsi
koza şey
kozas şey
koze
kozed
kozemos
kozen
kozer pişirmek
kozeremos
kozerá
kozerán
kozerás
kozeré
kozerésh
kozería
kozeríamos
kozerían
kozerías
kozeríash
kozes
kozga
kozgamos
kozgan
kozgas
kozgo
kozgásh
koziera
kozieran
kozieras
kozierash
kozieron
kozimos
kozina mutfak
kozinas mutfak
kozites
kozitesh
koziéramos
kozió
kozésh
kozí
kozía
kozíamos
kozían
kozías
kozíash
kravata kravat
krear yaratmak
krearon
kreatura evlât, yavru, çocuk
kreaturas evlât, yavru, çocuk
krem karamel krem karamel
kreser büyümek, çoğalmak
kreyer inanmak, zannetmek
kreía
kria küçük çocuk
kriador yaratıcı
kriadora yaratıcı
kriadoras yaratıcılar
kriadores yaratıcılar
kriansa yaratık
kriansas yaratık
krias küçük çocuk
kriatura evlât, yavru, çocuk
kriaturas evlât, yavru, çocuk
krimen cinayet, cürüm
krimenes cinayet, cürüm
krio küçük çocuk
krios küçük çocuk
kristiana hıristiyan
kristianas hıristiyan
kristianizmo
kristiano hıristiyan
kristianos hıristiyan
kriter kriter
kriyatura evlât, yavru, çocuk
kriza kriz
krizas kriz
kroasia
kruda çiğ
krudas çiğ
krudo çiğ
krudos çiğ
kruzada Haçlı Seferi
kuadro kadro, çerçeve
kuadros kadro, çerçeve
kuafor berber, kuaför
kuaje hemen hemen
kual hangi, hangisi
kuala hangi, hangisi
kualidad kalite, meziyet
kualker herhangi
kualkier herhangi
kualkyer herhangi
kualo ne
kualseker
kuando ne zaman
kuantas hepsi, kaç tane
kuanto ne kadar
kuantos hepsi, kaç tane
kuarten dördüncü
kuarto çeyrek
kuatren dördüncü
kuatro dört
kuba
kuchara kaşık
kucharas kaşıklar
kuchio bıçak
kuchiyo bıçak
kuchiyos bıçaklar
kuchundurya karnıbahar
kudiado dikkat, merak
kudiar dikkat etmek, ilgilenmek, merak etmek
kuedra ip
kuedras ip
kuento hesap, masal
kuentos hesaplar, masallar
kuerpo vücut
kuerpos vücut
kukla oyuncak bebek
kuklas oyuncak bebek
kukuvaya baykuş
kula kule
kule kule
kulevra yılan
kulevras yılan
kulo kıç
kulpa hata
kulpas hatalar
kultivada kültürlü
kultivadas kültürlü
kultivado kültürlü
kultivados kültürlü
kultura kültür
kultural kültürel
kulturas kültür
kulupiya karnıbahar
kumer yemek yemek
kumida yemek
kumidas yemek
kumpleanyos
kumplir tamamlamak
kuna beşik, salıncak
kunarse sallanmak
kunduradji ayakkabıcı, kunduracı
kundurya ayakkabı, kundura
kunduryero ayakkabıcı, kunduracı
kupa bardak
kupas bardaklar
kura ilâç
kuras ilâçlar
kurdear kurmak
kurear aldatmak, kurmak
kurioza meraklı
kuriozamente merakla
kuriozas meraklı
kuriozita merak
kuriozo meraklı
kuriozos meraklı
kurso kurs
kursos kurs
kurta kısa, kısa boylu
kurtas kısa, kısa boylu
kurto kısa, kısa boylu
kurtos kısa, kısa boylu
kurva dönemeç, viraj
kurvas dönemeç, viraj
kuryoza
kuryozas
kuryozo
kuryozos
kushak
kusur artık, kalan, kusur
kuveyt
kuvijar örtmek
kuvrir örtmek
kuwait
kuze
kuzen
kuzga
kuzgamos
kuzgan
kuzgas
kuzges
kuzgo
kuzgásh
kuzid
kuziera
kuzieran
kuzieras
kuzierash
kuzieron
kuzimos
kuzina mutfak
kuzinas mutfak
kuzir dıkış dikmek
kuziremos
kuzirá
kuzirán
kuzirás
kuziré
kuzirésh
kuziría
kuziríamos
kuzirían
kuzirías
kuziríash
kuzites
kuzitesh
kuziéramos
kuzió
kuzí
kuzía
kuzíamos
kuzían
kuzías
kuzíash
kuzísh
kyase
kyofte köfte
la belirten (the), o (dişi)
laborioza çalışkan
laboriozas çalışkan
laboriozo çalışkan
laboriozos çalışkan
ladino ladino
ladinokomunita
lado yan
lados yan
ladron hırsız
ladrona hırsız
ladronas
ladrones
lago lagün
lagos lagünler
lampa lamba
lampas lambalar
lampas de trafik trafik lambasiı
landra veba
landre veba
lansar fırlatma, piyasaya sürme
lansarse atlamak (havuza işe)
laos
larga uzun
largas uzun
largo uzun
largos uzun
las bu, bunlar
lashon dil, lisan
latinas
latinos
lavar yıkamak
lavarse yıkanmak
lavorar çalışmak
lavoro emek, iş
le ona
leche süt
legal
legala
legalas
legales
lektor okur
lektores okur
lengua dil, lisan
lenguas dil, lisan
lenyo
lenyozo
leon aslan
leones aslanlar
leonesa
leonesas
leopardesa
leshana uzak
leshanas uzak
leshano uzak
leshanos uzak
leshos uzakta
lesoto
letonia
letra harf, mektup
letras harf, mektup
ley kanun, kural
liban
liberia
libero serbest
libertad hürriyet, özgürlük
libre serbest
libres
librik
ligado ciğer, karaciğer
ligados ciğer, karaciğer
lihtenshtayn
likida
likido
likuida
likuido
likvida
likvido
limito had, limit
limon limon
limonada
limonata
limones limon
limpia temiz
limpias temiz
limpieza temizlik
limpio temiz
limpios temiz
limpya temiz
limpyas temiz
limpyeza temizlik
limpyo temiz
limpyos temiz
linda güzel
lindas güzel
lindo güzel
lindos güzel
lingua dil, lisan
lingua maternal anadili
linguas dil, lisan
linguistika dilbilimi, linguistik
linia
linias
linya
linyas
lira lira
lise kolej, lise
lisensia lisans
lisensias lisans
lision
lisiones
lista liste
listas liste
lisyon ders, ibret
lisyones ders, ibret
literatura edebiyat
litvania
liviana hafif, önemsiz
livianas hafif, önemsiz
liviano hafif, önemsiz
livianos hafif, önemsiz
livreria
livrerias
livro kitap
livros kitap
livyana hafif, önemsiz
livyanas hafif, önemsiz
livyano hafif, önemsiz
livyanos hafif, önemsiz
lo o, olan
lodo çamur
lojik
lojika mantık
lojiko
loka deli
lokal
lokala
lokalas
lokales
lokas deli
loko deli
lokos deli
lokura delilik
lokuras delilik
londra
lonso ayı
lonsos ayılar
lopardo
los
lovo kurt
lovos kurt
luchar mücadele etmek
luenga dil
luengas dil
lugar yer
lugares yer
luksemburg
lukso lüks
luksyoza lüks
luksyozas lüks
luksyozo lüks
luksyozos lüks
lumbre ateş
luna ay
lunas aylar
lunes Pazartesi
lungo uzun
lusida açık seçik
lusidas açık seçik
lusido açık seçik
lusidos açık seçik
luvia yağmur
luvya yağmur
luz ışık
luzes ışık
luzia güzel, hoş
luzias güzel, hoş
luzio güzel, hoş
luzios güzel, hoş
ma ama, fakat
maale mahalle
mabul sel, tufan, çok miktarda
madagaskar
madam bayan
madre ana, anne
madres ana, anne
madrugada şafak
madrugadas şafak
maestra usta, öğretmen
maestras usta, öğretmen
maestro usta, öğretmen
maestros usta, öğretmen
mafyonero
magazen mağaza
magazenes mağaza
magen david Magen David (Davud'un Kalkanı)
maha durgun
mahas durgun
maho durgun
mahos durgun
mais
maiz
majiskula büyük harf
majorita çoğunluk
makaron reynado fırında makarna
makau
makedonia
makina makine
makinas makine
makiyarse makiyaj yapmak
maksimo azami
mal kötülük
mala fena, yaramaz
malas
malawi
maldicha lânetli
maldichas lânetli
maldicho lânetli
maldichos lânetli
maldivas
malebi
malezia
malgrado rağmen
mali
malibi
malo fena, yaramaz
malorozamente maalesef
malos kötüler
malta
mama anne
mamifero
mamiferos
manadero kaynak, orijin
manaderos kaynak, orijin
manar fışkırmak
mancha leke
manchas leke
mandar göndermek
mandarina mandarina
manera tarz, şekil
maneras tarz, şekil
manga elbise kolu
mangas elbise kolu
mango mango
mangrana nar
mangranas nar
mania
manias
manifestar belirtmek, tezahürat yap.
maniya
maniyas
manka daha az, eksik, noksan
mankar eksik olmak, yanılmak
manko az, daha az, eksi, eksik, noksan
mano el
manos el
mansana elma
mansanas elma
mansarda tavan arası
manseva genç erkek, genç insan
mansevas genç insanlar, genç kadınlar
mansevez gençlik
mansevika
mansevikas
manseviko
mansevikos
mansevo genç erkek, genç insan
mansevos genç erkekler, genç insanlar
mansheta manşet
manta battaniye
mantas battaniyeler
manteka
mantel masa örtüsü
manteles masa örtüsü
mantener geçindirmek
manya alışkanlık, huy
manyana sabah, yarın
manyanas
manyas alışkanlık, huy
manyifika muhteşem
manyifikas muhteşem
manyifiko muhteşem
manyifikos muhteşem
manziya talihsizlik, ziyan
mar deniz
maravioza fevkalade, harika
maraviozas fevkalade, harika
maraviozo fevkalade, harika
maraviozos fevkalade, harika
maraviya
maraviyarse hayran olmak, hayret etmek
maraviyoza fevkalade, harika
maraviyozas fevkalade, harika
maraviyozo fevkalade, harika
maraviyozos fevkalade, harika
mareo baş dónmesi
marido eş, koca
maridos eş, koca
marka marka
markas marka
maroko
maron
marona
marones
marso Mart
martes Salı
marunchinos bademli beze
mas daha çok
masa hamur
masapan badem ezmesi
masas hamur
masedonia
mashkar çiğnemek
maskulina
maskulinas
maskulino
matadera
mataderas
matador
matadores
matar óldürmek
material madde
materiales madde
matrana
maurisius
mauritania
mavi
maya
maydanoz maydanoz
mayo Mayıs
mayor binbaşı, reşit, ónemli
mayos
maz daha çok
mazal kısmet, nasip
mazaloza kısmetli, şanslı
mazalozas kısmetli, şanslı
mazalozo kısmetli, şanslı
mazalozos kısmetli, şanslı
me bana, beni
me plaze
me plazen
meara in, mağara
medalya madalya
medalyas madalya
media orta, yarım
medianoche gece yarısı
medika doktor
medikas doktor
medikeria tıp
mediko doktor
medikos doktor
medio orta, yarım
mediodia öğle
medios orta, yarım
meditar tefekkür etmek
medra bok
mehoram aforoz edilmiş, alçak adam, habis
meksiko Meksika
mel posta
melda
meldadura okuma
meldaduras okuma
meldamos
meldan
meldar okumak
meldarlas
meldas
meldash
meldo
melon kavun
memoravle hatırlamaya değer
memoria hafıza
memorias
memorya hafıza
memoryas
mendrugo kuru ekmek
menear kımıldatmak, sallamak
menester lâzım
menk mihenk taşı
menos az, eksi, eksik
mentira yalan
mentiras yalan
mentirosa yalancı
mentirosas yalancılar
mentiroso yalancı
mentirosos yalancılar
menudo
meoyo beyin
merendar piknik yemeği yemek, öğle
mereser hak etmek
meresida
meresidas
meresido
meresidos
merikiarse endişe etmek
merkader
merkado pazar, çarşı
merkana Amerikan bezi
merkar satın almak
merseriya tuhafiye
mersi teşekkür
mesaj mesaj
mesaje mesaj
mesajes mesaj
mesklar karıştırmak
mesura
mesurar ölçmek
mesuras
meter koymak
meter al mundo doğurmak
meter en lugar de yerine koymak
meter en movimiento hareket ettirmek
meter la meza
meter orden düzenlemek
metro metro
mez ay
meza masa
mezas masa
mezes aylar
mezika
mezikas
mezma aynı
mezmas aynı
mezmo aynı
mezmos aynı
mezura
mezuras
mi ben, benim
mia benim
mias benim
midi öğle
miel bal
miembra aza
miembras aza
miembro aza
miembros aza
mientres iken, süresince
mierkoles çarşamba
mijor daha iyi
mijorado darısı başına
mil bin
milagro mucize
milagros mucize
miles
milizina deva, ilaç
milyon milyon
milyones milyon
mina börek
minas börek
mindrugo kuru ekmek
minimum asgarî
ministro bakan, vekil
ministros bakan, vekil
minor reşit olmayan, önemsiz
mintira yalan
mintiras yalan
mintiroza yalancı
mintirozas yalancılar
mintirozo yalancı
mintirozos yalancılar
minuto dakika
minutos dakika
mio benim
mios benim
mirada bakış
miradas bakış
mirakolo mucize
mirakolos mucize
mirar bakmak
mis
mishpaha sülale
mision vazife (spor)
misir
misma aynı
mismas aynı
mismo aynı
mismos aynı
misrayim
mitad yarı, yarısı
mitolojia
miya benim
miyas benim
miyo benim
miyope miyop
miyos benim
mizeria sefâlet
mizerias sefâlet
mizma aynı
mizmas aynı
mizmo aynı
mizmos aynı
moadim
mobilet
moble mobilya
mobles mobilya
moderador moderatör
moderadora moderatör
moderadoras moderatörler
moderadores moderatörler
moderna modern
modernas modern
moderno modern
modernos modern
modesta
modestas
modesto
modestos
modo biçim, şekil
modos biçim, şekil
moed
moedes
mofa küf
mofo küf
mofozo küflü
mogados badem ezmesi
mojada
mojadas
mojado
mojados
mojar ıslatmak
moldavia
moldova
molestar rahatsız etmek
momento an
momentos an
monako
moneda para
mongolia
monosilabo tek heceli kelime
montanya dag
montanyas dag
montenegro
monton bir sürü, bır tepe
mora Mağrıbî, dut
morada
moradas
morado
morados
moral maneviyat, moral
moramos
moran
morar ikâmet etmek, oturmak
moras Mağrıbî
morash
morena esmer
morenas esmerler
moreno esmer
morenos esmerler
morfina morfin
moro Mağrıbî
moros Mağrıbî
mortaja kefen
mortajas kefenler
mos bize, bizi
mosa hizmetçi
mosas hizmetçi
moshka sinek
moshkas sinek
moso hizmetçi
mosos hizmetçi
motel han, motel
moteles han, motel
motor motor
motores motorlar
motosikleta motosiklet
motosikletas motorsikletler
mozambik
mozotras biz
mozotros biz
muchacha kız
muchachas kız
muchacho oğlan
muchachos oğlan
muchiguar artmak, çoğalmak
mued
muedes
muela azı dişi
muera
mueran
mueras
muere
mueren
mueres
muero
muerta
muertas
muerte vefat, ölüm
muerto
muertos
muestra bizim
muestras bizim
muestro bizim
muestros bizim
mueva yeni
mueva zelanda
muevas yeni
mueve
muevo yeni
muevos yeni
muez ceviz
muezes ceviz
mujer kadın
mujer de kaza ev kadını, sahibesi
mujeres kadın
mujeres de kaza ev kadını, sahibesi
muncha çok
munchas birçok
muncho çok
munchos birçok
mundar soymak
mundial dünya çapında
mundo dünya
mungrinear sızlanmak
munisipal
munisipalidad belediye
munisipalidades belediyeler
mupak
muramos
murid
muriera
murieran
murieras
murierash
murieron
murimos
murir vefat etmek, ölmek
muriremos
murirá
murirán
murirás
muriré
murirésh
muriría
muriríamos
murirían
murirías
muriríash
murites
muritesh
muriéramos
murió
mursa sevimsiz, somurtkan
murásh
murí
muría
muríamos
murían
murías
muríash
murísh
musafir konuk, misafir
musafires konuk, misafir
musandara tavan arası
museo müze
museos müze
mushmula muşmula
musho dudak
mustacho bıyık
mustachos bıyık
musulmana
musulmanas
musulmano
musulmanos
musyu bay
mutpak mutfak
muur mühür, pul
muures mühür, pul
muy çok
muzeo müze
muzeos müze
muzeum müze
muzika müzik
myel bal
myentres iken, süresince
myerkoles çarşamba
míshpola Muşmula
míshpolas Muşmulalar
nada hiçbir şey
nadar yüzmek
namibia
namorada
namoradas
namorado
namorados
narandja
nariz burun
naser doğmak
nasimiento
nasimientos
nasion millet, ulus
nasional millî
nasionalidad
nasionalidades
nasionalita
nasionalitas
nasiones millet, ulus
nasyon millet, ulus
nasyones millet, ulus
nativa
nativas
nativo
nativos
natura doğa, tabiat
natural doğal, tabii
naturala doğal, tabii
naturalas
naturalmente tabií
naturalos doğal, tabii
navaja çakı
naval
nave gemi
navegar
navigar
nazi nazi
nazis naziler
negativa menfî, olumsuz
negativas menfî, olumsuz
negativo menfî, olumsuz
negativos menfî, olumsuz
neglijar ihmal etmek
negosio
negosios
negra fena, kötü
negras fena, kötü
negregura kötülük
negro fena, kötü
negros fena, kötü
nepal
nesesario gerekli
nesesidad ihtiyaç
nesesidades ihtiyaç
nesesitar gerekmek, ihtiyacı olmak
nevlina sis
ni ne
nido kuş yuvası
nidos kuş yuvası
nijer
nijeria
nikaragua
nikochiri ihtiyar, yaşlı
ningun hiçbir
ninguna hiçbiri, hiçkimse
ningunas hiçkimse
ninguno hiçbiri, hiçkimse
ningunos hiçkimse
nivel seviye
niveles seviye
no değil, hayır
no reushir el egzamen sınavı başarmamak
nobelista
nobelistas
nobelisto
nobelistos
noche gece
noches gece
noel Noel
nombre isim
nombres isim
nona büyükanne
nonas büyükanneler
nono dede
nonos dede
normal
normala
normalas
normales
norte kuzey, şimal
norvejia
nostaljia hasret, özlem
notar kaydetmek
notavlamente ş
novedades haberler
novembre kasım
novia nişanlı, yeni evli
novias nişanlı, yeni evli
novio nişanlı, yeni evli
novios nişanlı, yeni evli
novle asil
novya nişanlı, yeni evli
novyas nişanlı, yeni evli
novyo nişanlı, yeni evli
novyos nişanlı, yeni evli
nuans ayırtı, ince fark, nüans
nuansa ayırtı, ince fark, nüans
nuanses ayırtı, ince fark, nüans
nuera gelin (oğlun karısı)
numero numara, rakkam, sıra
numeros numara, rakkam, sıra
nunka hiçbir zaman
nuve bulut
nuves bulutlar
nuvlozo bulutlu
o veya, yahut
obeisar itaat etmek
obeisente itaatkâr
objektiva objektif
objektivas objektif
objektivo objektif
objektivos objektif
objekto cisim
objektos cisim
observar müşahade - riayet etmek
obstakolo engel
obstakolos engel
obtener elde etmek
obviamente
ochen sekizinci
ocho
oeste
oferta
ofisial resmí
ofisio meslek
ofisios meslek
ofrir ikram etmek
ograshear uğraşmak
ogurar dilemek, temenni etmek
oido kulak
oidos kulaklar
oir dinlemek, duymak
oja sayfa, yaprak
ojo göz
ojos göz
okazion fırsat
okaziones fırsat
oksidente batı
oktobre Ekim
oktubre Ekim
okupada meşgul
okupadas meşgul
okupado meşgul
okupados meşgul
okupar meşgul etmek
olanda
olandez
olandeza
olandezas
olandezes
olandezo
olokosto büyük can ve mal kaybı
olvidar unutmak
olvidarse unutmak
oman
ombre adam, erkek
ombres adam, erkek
ombro omuz
omenaje saygı
omnipotente ulu, yüce
onde nerede, neresi, nereye
onduras
onor şeref
onores şeref
onse
onze onbir
onzen
operar ameliyat etmek
operetta opera komik, operet
opinion kanaat
opiniones kanaat
oportunidad olanak
oportunidades fırsatlar
oportuno mümkün, uygun
opozar karşı çıkmak
oprimir ezmek, zulmetmek
ora saat
ora de braso kol saati
oras saat
orasion dua
orasionar dua etmek
orasiones dua
orden intizam
ordenada düzenli
ordenadas düzenli
ordenado düzenli
ordenados düzenli
ordenar düzenlemek
ordenes emirler
ordinaria adí, bayağı
ordinarias adí, bayağı
ordinario adí, bayağı
ordinarios adí, bayağı
ordovres aperitif, meze
oreja kulak
orejas kulaklar
orera
oreras
orero
oreros
organizador organizatör
organizadora organizatör
organizadoras organizatör
organizadores organizatör
organizar
organizasion kurum, teşkilat
organizasiones kurum, teşkilat
orgolyo gurur
orientar yönlendirmek
oriente doğu
orijen kaynak, menşe
orijenes kökenler
orijin kaynak, menşe
orijinal orijinal, özgün
orijinales orijinal, özgün
orijines kökenler
orivle fecí
orivles korkunçlar
ormiga
ormigas
orno fırın
ornos fırın
oro altın
ortografia imlâ, yazım
ortografiya imlâ, yazım
oryente doğu
ospital hastane
ospitales
ospitalidad konukseverlik
ospitalidades konukseverlik
otel otel
oteles otel
oto araba, otomobil
otobus otobüs
otobuses otobüs
otomano Osmanlı
otomatika
otomatikas
otomatiko
otomatikos
otomobil araba, otomobil
otomobiles araba, otomobil
otonyo sonbahar
otonyos sonbaharlar
otor edip, yazar
otores edip, yazar
otos araba, otomobil
otra diğer, sair
otras diğer, sair
otro diğer, sair
otros diğer, sair, ötekiler
ovedecer itaat etmek
ovedesyente itaatkâr
oveja koyun
ovejas koyun
ovligar mecbur etmek
ovligasion mecburiyet
ovligasiones mecburiyet
ovra eser
oy bugün
oy demanyana bu sabah
oya
oye
oyemo
oyen
oyera
oyeramos
oyeran
oyeras
oyerash
oyeron
oyerá
oyerán
oyerás
oyeré
oyerésh
oyes
oyga
oygamos
oygan
oygas
oygo
oygásh
oyid
oyido kulak
oyidos kulak
oyimos
oyir dinlemek, duymak
oyiría
oyiríamos
oyirían
oyirías
oyiríash
oyites
oyitesh
oyéramos
oyésh
oyí
oyía
oyíamos
oyían
oyías
oyíash
oyó
ozar cüret etmek
padre baba
padres baba, ebeveyn
paez memleket
paezes memleket
pagar ödemek
pais memleket
paises memleket
paiz memleket
paizes memleket
pajina sayfa
pajinas sayfa
pakistan
palasio
palasyo
palavra kelime
palavras kelime
palaza ördek
palazas ördek
palestiniana
palestinianas
palestiniano
palestinianos
palma avuç içi
palmas alkış
pamplemus altıntop, greyfrut
pan ekmek
pan espondjado pandispanya
panadera
panaderas
panaderia
panaderias
panadero
panaderos
panama
pandemiya pandemi
pandemiyas pandemiler
pandispanya pandispanya
panes ekmekler
pantalon
pantalones
pantofla terlik
pantufla terlik
panyo bez
papa baba
papel kâğıt
papelera
papeleras
papeles kâğıt
papeliko
papelikos
papu büyükbaba
papua-mueva-ginea
par çift
para için, para
para ke neye, niçin
paraguay
paralela paralel
paralelas paraleller
paralelo paralel
paralelos paraleller
paralizada felçli
paralizadas felçli
paralizado felçli
paralizados felçli
parantezes parantezler
paras para
parashut
parashutes
parasol
parasoles
parazit
pardesu palto, pardesü
pardon af, pardon
pared duvar
paredes duvarlar
parese görünüyor
pareser andırmak, benzemek
pareserse benzemek, zannetmek
paresoza tembel, üşengeç
paresozas tembel
paresozo tembel, üşengeç
paresozos tembel
pareza tembellik
parfum koku, rayiha
parfumes koku, rayiha
parientes akrabalar, ebeveyn
parir doğurmak
parparear gósteriş yapmak
parparo göz kapağı
parparos
partajar paylaşmak
partajarvos
parte kısım, pay, taraf
partes kısım, pay, taraf
partida bölüm, el (oyun), kısım
partidas bölüm, el (oyun), kısım
partikolar mahsus, nev'i şahsına münhasır, özel
partir bölmek, gitmek
partisipante iştirakçi
partisipantes iştirakçi
partisipar iştirâk etmek
partizante taraftar
partizantes taraftar
parvenir becermek, erişmek
paryentes akrabalar, ebeveyn
pas barış
pasa kuru üzüm
pasada geçmiş, mazi
pasado geçmiş, mazi
pasado amanyana öbür gün
pasajera yolcu
pasajeras yolcu
pasajero yolcu
pasajeros yolcu
pasaporto pasaport
pasaportos pasaport
pasar geçmek
pasar al enemigo düşmana geçmek
pasar enfrente karşıya geçmek
pasear gezmek
pasensia sabır
pasharo kuş
pasharos kuşlar
paso adım
pasos adım
pasta pasta
pastas pastas
pastel pasta
pasteles etli börek, pastas
pasto lezzet
patata patates
patatas patates
patin taban
pato kaz
patona ördek
patonas ördek
patos kaz
patrania saçma, zırva
patrimonio miras
patrimonyo miras
patron patron, sahip
paviyon paviyon
payis memleket
payiz memleket
payla büyük kap, leğen
paylacho palyaço
paylachos palyaço
paylas büyük kaplar, leğenler
paz barış
pazar
pazi pazi
pecho göğüs
pechos göğüs
pedaso parça
pedasos parça
pedrer kaybetmek, zarar etmek
pedrer el ekilibro sendelemek
pedrisko dolu
pedriskos dolu
peinarse taranmak
pekado yazık
pelea kavga
pelear kavga etmek
pelearse
peleas kavga
pelishko çimdik
pelishkos çimdikler
pelo kıl
peltek kekeme
pena zahmet, üzüntü
pender asmak (insan)
pensa
pensada düşünce
pensadas düşünce
pensamiento
pensamientos
pensamos
pensan
pensar düşünmek
pensas
pensash
penserios dert
pensi
penso
peor beter
pera armut
peras armutlar
perfeksion mükemmellik
perfekta mükemmel
perfektas mükemmel
perfekto mükemmel
perfektos mükemmel
perfil profil
perikolo tehlike
perikoloza tehlikeli
perikolozamente tehlikeli biçimde
perikolozas tehlikeli
perikolozo tehlikeli
perikolozos tehlikeli
periodiko dergi, düzenli aralıklarla tekrarlanan
perkurar gayret etmek, ilgilenmek
perla inci
perlas inci
permeter izin vermek
pero ama, fakat, lâkin
perpetual daimí, sürekli
perro köpek
perros köpek
perseguir takip etmek
pershil maydanoz
persia
persiana
persianas
persiano
persianos
persona adam, insan
personal şahsî
personala şahsî
personalas şahsî
personales şahsî
personas adam, insan
perú
pesah Fısıh
pesaj Fısıh
peshe paça eti
peshkado balık
peshkador
peshkadora
peshkadoras
peshkadores
peshkados balık
peshkar balık tutmak
pestanya kirpik
pestanyas kirpik
petrolio gaz, petrol
peynarse taranmak
peyne tarak
peynes taraklar
pezgada
pezgadas
pezgades ağırlık, sırnaşıklık
pezgado
pezgados
pezgo ağırlık
pezgos ağırlık
piadad insaf, merhamet
pie ayak
piedra taş
piedras taş
piedrer kaybetmek, zarar etmek
pierna baldır
piernas baldır
pies ayak
piesa de teatro oyun (tiyatro)
pikante biberli
piknik
piknikar piknik yemeği yemek, öğle
pilot
pilota
pilotas
pilotes
pimienta kara biber
pimientero
pimienton yeşil biber
pimientones yeşil biber
pina taş
pinas taş
pintador ressam
pintadora ressam
pintadoras
pintadores
pintor ressam
pintora ressam
pintoras
pintores
pintura
pinturas
pinya şap gibi (fazla tuzlu)
pinyon çam fistığı
piron çatal
pirones çatal
pirshil maydanoz
pishar işemek, çiş yapmak
pishin artık, derhal, hemen
pishkado balık
pishkados balık
pisina yüzme havuzu
pisinas yüzme havuzu
piska fiske
piskas fiskeler
piskueso ense
pitagra kayısı pestili
pizar basmak
plaj plaj
plajas plajar
planeamos
planear
planeta
planetas
planta bitki
plantar
plantas bitkiler
plasa meydan
plasas meydan
plata gümüş
platero
platforma
platformas
plato tabak
platos tabak
plaze
plazer hoşlanmak, hoşuna gitmek, memnuniyet
plazer a... hoşuna gitmek
pleto kavga
pletos kavga
pleyto kavga
pleytos kavga
plomo kurşun
plural çoğul
plurales çoğullar
poded
podemos
poder güç, iktidar, kuvvet, yapabilmek
podremos
podrá
podrán
podrás
podré
podrésh
podría
podríamos
podrían
podrías
podríash
podésh
poema şiir
poemas şiir
poeta şair
poetas şair
poezia şiir, şiirler
poezias şiir, şiirler
poko az
polisia polis
polisiya polis
politeza nezaket
politika politika
polonia Polonya
polonya Polonya
polvo
polvora barut
polvos
pomela greyfurt
ponte köprü
pontes köprü
popa pupa
popular popüler
populara popüler
popularas
populares
populasion
por için
por demaziya fazladan, üstelik
por esto bu sebepten
por ke niçin
por konsekuensa sonuç olarak
por modo de bundan ötürü
por modre dolayı, sebebiyle, yüzünden
por semana haftada
por sien yüzde
porke çünkü
portanto halbuki, oysa, zira
portmone kadın cüzdanı
portmones kadın cüzdanı
portofolio cüzdan
portofolio de dokumentos evrak çantası
portokal portakal
portokales portakal
portreto portre
portretos portre
portugal
portugez Portekizce
posedar sahip olmak
posesion mülkiyet
posesiones mülkiyet
posibilidad imkân
posibilidades
posibilidat imkân
posibilidates
posibilita imkân
posibilitas
posivle mümkün
posivlemente olumlu
posta posta
potasio potasyum
povereto fakir, zavallı
povlasion
poyo piliç
poyos civcivler
pozar koymak
pozitiva müspet, olumlu
pozitivas müspet, olumlu
pozitivo müspet, olumlu
pozitivos müspet, olumlu
prasa prasa
prasas prasa
prasifuchi pırasa kayganası
prasifuchis pırasa kayganası
pratika pratik
pratikar uygulamak
pratikas pratik
pratiko pratik
pratikos pratik
prechiza belirli, kesin
prechizamente kesinlikle
prechizas belirli, kesin
prechizo belirli, kesin
prechizos belirli, kesin
preferar tercih etmek
prefikso ön ek
pregunta soru
preguntar sormak
preguntas soru
pregunton meraklı, çok soru soran
preguntona meraklı, çok soru soran
prekosion önlem
prensa basın
prensesa prenses
prensesas prenses
prenyada
prenyadas
preokupada endişeli, kaygılı
preokupadas endişeli, kaygılı
preokupado endişeli, kaygılı
preokupados endişeli, kaygılı
preokupasion endişe
preparativos hazrlk
prepozision edat
prepozisiones edat
presentasion
presentasiones
presepto kaide, kural
presiado değerli, kıymetli, sevgili
presidente başkan, cumhurbaşkanı
presidentes başkan, cumhurbaşkanı
presio fiyat
presios fiyat
presioza değerli, kıymetli
presiozas değerli, kıymetli
presiozo değerli, kıymetli
presiozos değerli, kıymetli
presipisio uçurum
presipitado abasho pike dalış
prestij
prestiko
presto erken, çabuk
prestor hız, çabukluk
presyado değerli, kıymetli, sevgili
presyoza değerli, kıymetli
presyozas değerli, kıymetli
presyozo değerli, kıymetli
presyozos değerli, kıymetli
preta siyah
pretas siyah
preteksto bahane
pretekstos bahane
pretend iddia etmek
preto siyah
pretos siyah
previsto öngörü
prezentar takdim etmek
prezentasion
prezentasiones
prezente şimdiki zaman
prezervar muhafaza etmek
prezidente başkan, cumhurbaşkanı
prezidentes başkan, cumhurbaşkanı
prima kuzen
primas kuzen
primavera ilkbahar
primer birinci, ilk, ilk önce
primera birinci, ilk, ilk önce
primeras birinci
primero birinci
primeros birinci
primo kuzen
primos kuzen
prinsipal asıl
prinsipales asıllar
prinsipio başlangıç
prisa acele, telâş
prishil maydanoz
privada ózel, özel
privadas ózel, özel
privado ózel, özel
privados ózel, özel
probabilidad ihtimal
probabilidades ihtimal
problem problem
problema problem
problemas problem
prodjekto proje
produizirse meydana gelmek
produkto
produktos
produzir üretmek
profesar mesleğini icra etmek
profesion meslek
profesional profesyonel
profesiones meslekler
profesor öğretmen
profesora öğretmen
profesoras öğretmenler
profesores öğretmenler
profil profil
profitar istifade etmek
profunda derin
profundas derin
profundo derin
profundos derin
program program
programa program
programas program
programasion
programes program
progresar ilerlemek
progreso
projekto
projeto
proksima gelecek, yakın
proksimas gelecek, yakın
proksimo gelecek, yakın
proksimos gelecek, yakın
prokura
prolungar temdit etmek, uzatmak
prolungasion uzatma
prometer söz vermek
promosion promosyon
pronta hazır
prontas hazır
pronto hazır
prontos hazır
pronunsiar telâffuz etmek
propietaria mal sahibi
propietario mal sahibi
propoza
propozamos
propozan
propozar teklif etmek
propozas
propozash
propozision teklif
propozisiones teklif
propozo mal sahibi
proprieta mal, mülk
proprietario patron, sahip
proseso
prosesos
prosperidad refah
prospero refah içinde
prostela önlük
prostelas önlük
protestar itiraz etmek
protesto
prova ispat, prova
provar denemek, kanıtlamak
provas ispat, prova
prove fakir
provenir hasıl olmak
provensia eyalet, taşra
proverbio atasözü
proverbios atasözü
proverbo atasözü
proverbos atasözü
proverbyo atasözü
proverbyos atasözü
proves fakir
proyekto proje
proyektos
pruna erik
prunas erikler
pruntar sormak
psikiatriya psikiatri
publikado
publikar neşretmek, yayınlamak
publikarlo
publikasion
publikasiones
publiko halk, seyirciler
publikos halk, seyirciler
pude
pudiera
pudieran
pudieras
pudierash
pudieron
pudimos
pudites
puditesh
pudiéramos
pudo
pudía
pudíamos
pudían
pudías
pudíash
pueda
puedamos
puedan
puedas
puede
puede ser belki
puedemos
pueden
pueder yapabilmek
puedes
puedo
puedásh
puedésh
puerpo vücut
puerpos vücut
puerta kapı
puertas kapılar
puerto riko
puevlo halk
pulmon akciğerler
pulmones akciğerler
pulover
puloveres
punchon diken
punta ufuk, uç
punto an, dakika
puntos
punyado avuç
punyados avuçlar
punyo yumruk
punyos yumruklar
purifika
purifikar
purifikas
purifiko
purim
puset
pusetes
puso el bileği, nabız
puvlikasion
puvlikasiones
pye ayak
pyes ayak
rabino haham
radio radio
radios radio
rais kök
raises kök
raketa
raki rakı
ramar
ramo dal
ramos dal
rapidamente çabuk
rasa soy, ırk
rasas soy, ırk
rasizmo ırkçılık
rasteyar
raton fare
ratones
rav Hahambaşı
rayador rendelemek
rayar rendelemek
rayo şimşek
rayos şimşek
razon akıl, hak, mantık, sebep, us
real kral ile ilgili
realidad gerçek, hakikat
realizar gerçekleştirmek, idrak etmek
realmente gerçekten
rebelion isyan
rebeliones isyan
recheta reçete
rechetas reçete
red
redaksion tahrir
redaktar kaleme almak
redaktor
redaktora
redaktoras
redaktores
redes
redoma şişe
redomas şişe
redresarse doğrulmak
reflan atasözü, deyim
reflanes atasözü, deyim
refran atasözü, deyim
refranes atasözü, deyim
refujiada
refujiado
refujiarse barınmak, sığınmak
refuzar reddetmek
regalada biricik
regaladas biricik
regalado biricik
regalados biricik
regla kural
reglas kural
regolar
regolares
regolario
regolarios
regresar geri vermek
regretar esef etmek, pişman olmak
regular
regulares
reir gülmek
rejion bölge, yöre
rejiones bölge, yöre
reklam
reklama
rekodro anı, hatıra
rekodros anı, hatıra
rekojer toplamak
rekordar
rekovrar geri kazanmak
rekuerdo anı, hatıra, yadigâr
rekuperar geri kazanmak
relampago şimşek
relasion
relasionado
relasiones
relasyon
relasyonado
relasyones
religiosa rahibe
religiosas rahibeler
religioso dindar, rahip
religiosos rahipler
relijion din
relijiones din
relijioza rahibe
relijiozas rahibeler
relijiozo dindar, rahip
relijiozos rahipler
remedio derman, çare
remedios derman, çare
remedyo derman, çare
remedyos derman, çare
renar tilki
render vermek (ürün)
renderse teslim olmak
renderse kuento idrak etmek
rengrasiar teşekkür etmek
renkor garez
renovelar yenilemek
reokupar
reparar tamir etmek
reperkusion etki
reperkusiones etki
repetar tekrarlamak
repetida tekrarlanan
repetidas tekrarlanan
repetido tekrarlanan
repetidos tekrarlanan
replikar cevap vermek, mukabele etmek
reportaje röportaj
reportajes röportaj
repozo huzur istirahat
republika cumhuriyet
republikas cumhuriyet
repuesta cevap
repuestas cevap
repúblika dominikana
repúblika sentro-afrikana
resefta reçete
reseftas reçete
reshas tatlı kurabiyeler
reshikas tatlı kurabiyeler
resiprokamente karşılıklı
resivi
resivir almak, kabul etmek
respekto saygı
responder cevap vermek
responder de arka çıkmak
responsabilidad mesuliyet
responsabilita mesuliyet
responsabilitad mesuliyet
resto artık, kalan, kusur
restorador
restoradora
restoran lokanta
restoraniko
restoranikos
restorant lokanta
restorante lokanta
restorantes lokanta
restorar onarmak
restorasion
resume özet
resumen özet
retardo gecikme
retardos gecikme
retina retina
reunion toplantı
reuniones toplantı
reunir birleştirmek
reunirse bir araya gelmek
reushir başarılı olmak
reushir el egzamen sınavı başarmak
reushita başarı
reushitas başarı
revanada dilim
revanadas dilim
revanyo sürü
revista dergi
revistas dergi
revizar tekrar tetkik etmek
revolusion devrim, ihtilâl
revolusiones devrim, ihtilâl
revolver tabanca
rey Kral
reyes Kral
rezerva ihtiyat
rezia sağlam
rezias sağlam
rezio sağlam
rezios sağlam
rezolver halletmek, çözümlemek
rezultado
rezultados
rezumen özet
rezya sağlam
rezyas sağlam
rezyo sağlam
rezyos sağlam
rida mendil
ridas mendil
ridikula
ridikulas
ridikulo
ridikulos
ridoma şişe
ridomas şişe
rigorozamente dikkatle, inceden inceye
riir gülmek
rika zengin
rikas zengin
riko zengin
rikos zengin
rio nehir
rios nehirler
riyir gülmek
rizikar risketmek
riziko risk
rizikos risk
rogar rica etmek
roketa füze, roket
romania
romano
romanos
romansa balad, geleneksel öykü
romansas balad, geleneksel öykü
romansero balad koleksiyonu
romanseros balad koleksiyonu
romanso roman
romansos roman
rompe kavesa bilmece
romper kırmak
romperkavesa yapboz
romperkavesas yapbozlar
ropa giyim
ropa interior
ropas giyim
rovar çalmak
roves tersine
rovle meşe
rovo
rovos
roz pembe
roza gül
rozas güller
ruanda
rudeza kabalık
ruj dudak boyası
rumania
rusia
rustika rüstik
rustikas rüstik
rustiko rüstik
rustikos rüstik
rusía blanka
ruvia kızıl saçlı
ruvias kızıl saçlı
ruvio kızıl saçlı
ruvios kızıl saçlı
saatchi
sabra Frenk yemişi
safanorya havuç
safanoryas havuç
sahara oksidental
sako
sakos
sakrifisio fedakârlık, kurban
sal tuz
salamanje
salata salata
salatas salata
saldría
saldríamos
saldrían
saldríash
sale
salen
salero tuzluk, çekicilik
sales
salga
salgamos
salgan
salgas
salgo
salgásh
salid
salida çıkış
salidas çıkış
saliera
salieran
salieras
salierash
salieron
salimos
salir çıkmak
saliremos
salirá
salirán
salirás
saliré
salirésh
salites
salitesh
saliéramos
salió
salon
salsamora böğürtlen
saltar atlamak, sıçramak
salud sıhhat
saludes selâm (söylemek)
saludo selâm (vermek)
saludos selâm (vermek)
saludoza sağlıklı, sıhhatli
saludozas sağlıklı, sıhhatli
saludozo sağlıklı, selâm (vermek), sıhhatli
saludozos sağlıklı, selâm (vermek), sıhhatli
salvaje vahşî
salvar kurtarmak
salvo hariç, maada, saği salim
salí
salía
salíamos
salían
salías
salíash
salísh
samara
samaras
san Aziz
san marino
sana
sanar iyileştirmek
sanarse iyileşmek
sanas
sandal
sandala
sandales
sanedad sıhhat
sangre kan
sangre fria soğuk kanlılık
sangruda
sangrudas
sangrudo
sangrudos
sanktuario
sanktuaryo
sano
sanos
sanoz
santa aziz, kutsal, mukaddes
santa elena
santas aziz, kutsal, mukaddes
santo aziz, kutsal, mukaddes
santos aziz, kutsal, mukaddes
santuario
sapato ayakkabı, terlik, çarık
sapatos ayakkabı, terlik, çarık
saraf
sarnudar aksırmak, hapşırmak
sarnudo aksırık, hapşırık
sarnudos aksırık, hapşırık
sarpikar serpmek
sarten tava
satisfecha memnun
satisfechas memnun
satisfecho memnun
satisfechos memnun
savana çarşaf
savanas çarşaflar
save
saved
savemos
saven
saver bilmek
saves
savor tad
savor de boka tatlı (yemek üstü)
savores tad
savremos
savroza lezzetli
savrozas lezzetli
savrozo lezzetli
savrozos lezzetli
savrá
savrán
savrás
savré
savrésh
savría
savríamos
savrían
savrías
savríash
savésh
savía
savíamos
savían
savías
savíash
se kendi, o
sea
seamos
sean
seas
sedakera dilenci
sedakeras dilenciler
sedakero dilenci
sedakeros dilenciler
sefarad sefarat
sefaradi sefarat
sefaradim sefaratlar
sefardim sefaratlar
seguir takip etmek
segunda ikinci
segundas ikinci
segundo ikinci
segundo dedo işaret parmağı
segundos ikinci
seguridad güven
seguro emin
sehora can sıkıntısı, dert
seja kaş
sejas kaş
seka
sekar kurutmak
sekas
seko
sekreta gizli
sekretas gizli
sekreter sekreter
sekreto gizli
sekretos gizli
seksion bölüm
seksiones bölümler
sekso seks
seksos seks
seksual
sekto
sektos
sekuestrar
selebrar kutlamak
seleksion seçim, seçme
seleksionar
selo kıskançlık
selos kıskançlık
seloza
selozas
selozo
selozos
selula hücre
selulas hücre
selvi selvi, servi
semana hafta
semanas haftalar
semejansa
semejansas
sementario mezarlık
sementarios mezarlık
semos
sena akşam yemeği
senar akşam yemeği yemek
senegal
seniza kül
sensia bilim
sensias bilim
senso anlam, duygu
senteya kıvılcım
sentimiento duygu
sentimientos duygu
sentir duymak, hissetmek, sezmek
sentirse bien iyi hissetmek
sentro merkez
sentros merkez
senyor beyefendi, efendi
senyora hanım, hanımefendi
sepa
sepamos
sepan
separada
separadas
separado
separados
separar ayırmak
sepas
sepharadic ladino
septembre eylül
sepásh
ser olmak
sera balmumu
serbia
seremonia de aviertura açılış töreni
seremos
sereza kiraz
serezas kirazlar
serioza
seriozamente ciddi olarak
seriozas
seriozo
seriozos
serka yakın
serkana yakın
serkanas yakın
serkano yakın
serkanos yakın
serrada
serradas
serrado
serrados
serradura kilit
serraduras kilit
serrar kapamak
servid
servieron
servimos
servir
serviremos
servirá
servirán
servirás
serviré
servirésh
serviría
serviríamos
servirían
servirías
serviríash
servisio militar askerlik
servites
servitesh
servió
serví
servía
servíamos
servían
servías
servíash
servísh
será
serán
serás
seré
serésh
sería
serían
serías
seríash
sesamo susam
sesh
sevoya soğan
sezon mevsim
sezones mevsim
seásh
shabad Cumartesi
shabat Cumartesi
shaka şaka
shakaruka lâf atma
shakeka baş ağrısı
shakekas baş ağrısı
shal şal
shales şal
shalom selâm
shampanya
shampinyon mantar
shara tropikal tropik orman
sharope tatlı, şurup
shashearse şaşmak
shasheo baş dónmesi
shaten kumral
shavon sabun
shavones sabun
shayna
shef şef
shefa şef
shefas şef
shefe şef
shefes şef
sheftali şeftali
sheftalis şeftali
shefteli şeftali
sheftelis şeftali
shena sahne
shenas sahne
shezlong
shifro
shifros
shili
shoa soykırım
shofar Şofar
shofor şoför
shofores şoför
shok şok
shukur şükür
si evet, eğer, kendi
si no yoksa
siedra sol
siedrera solak
siedreras solak
siedrero solak
siedreros solak
siega kör
siegas körler
siego kör
siegos körler
sielo gök
siempre daima
sien şakak
sienta
sientamos
sientan
sientas
siente
sienten
sientes
sientista
sientistas
siento
sierra leone
sierta muhakkak
siertas muhakkak
sierto muhakkak
siertos muhakkak
sierva
siervan
siervas
sierve
sierven
sierves
siervo
siete
sieten yedinci
sigaro sigara
sigaros sigara
sigiente
siglo asır, yüzyıl
siglos asırlar, yüzyıllar
sigonya leylek
siguente
siguiente takip eden
siguir izlemek
siguro emin
sigyente
sikidji
sikidjis
sikidjiya
sikidjiyas
sikilear
silaba hece
silabas hece
silensio sükût
silensios sükût
silueta siluet
siman belirti, işaret
similaridad
similaridades
simit gevrek, simit
simpatika sempatik
simpatikas sempatik
simpatiko sempatik
simpatikos sempatik
simple
simples
sin suz
sin braso kolsuz
sinagoga havra, sinagog
sinagogas havra, sinagog
sinema sinema
sinemas sinema
singapur
siniza kül
sinken beşinci
sinko beş
sinkuenta elli
sinsera samimî
sinseras samimî
sinsero samimî
sinseros samimî
sintid
sintido
sintiera
sintieran
sintieras
sintierash
sintieron
sintimos
sintir duymak, hissetmek, sezmek
sintiremos
sintirá
sintirán
sintirás
sintiré
sintirésh
sintiría
sintiríamos
sintirían
sintirías
sintiríash
sintites
sintitesh
sintiérmos
sintió
sintura kuşak
sinturas kuşak
sintásh
sintí
sintía
sintíamos
sintían
sintías
sintíash
sintísh
sinyal belirti, işaret
sinyalar işaret etmek
sinyales işaret
sinyatura imza
sinyifikar anlamına gelmek
sinyifikasion anlam
sinyifikasiones
sinyo işaret
sinyor beyefendi, efendi
sinyora bayan, hanım, hanımefendi
sira sıra
siria
sirkular dolaşmak
sirkulasion dolaşım, trafik
sirkunstansia durum
sirkunstansias durum
sirvamos
sirviera
sirvieran
sirvieras
sirvierash
sirviéramos
sirvásh
sistem sistem
sistema sistem
sistemas sistem
sitio mahal, site, yer
sitios mahal, site, yer
situar yerleştirmek
situasion vaziyet
situasiones
situasyon vaziyet
situasyones
sivdad şehir
sivdades şehir
sivdadika
sivdadikas
sivil sivil
siya iskemle, sandalye
siyas iskemleler, sandalyeler
slovakia
slovenia
so
soba
sobas
soda
sodra
sodras
sodro
sodros
soko pazar, çarşı
sol güneş
sola sadece, yalnız
solamente sadece
soldada asker
soldadas asker
soldado asker
soldados asker
soleado güneşli
soledad yalnızlık
solo sadece, yalnız
solombra gölge
solombras gölge
soltera
solteras
soltero bekâr
solteros
solu sadece
solusion çözüm
solusiones çözüm
somalia
someter boyun eğmek, takdim etmek
son ses
sonar zil, çan çalmak
sonete ses
sonido ses
sonidos
sonreir gülümsemek
sonriir gülümsemek
sonriyir gülümsemek
sonyar rüya görmek
soplar
sorda
sordas
sordo
sordos
sorprender şaşırtmak
sos
sosh
sosyal sosyal
sovrar arta kalmak, artmak
sovre hakkında, üstünde
sovrina
sovrinas
sovrino
sovrinos
spanyolit ladino
spiker spiker
spikeres spiker
sport spor
sportes spor
sri lanka
statistika
stilista stilist
stilo tükenmez kalem
stilos tükenmez kalem
su onun
subsistir dayanmak, sürmek
subtitulo
subtitulos
sud cenup, güney
sud-afrika
sudan
sudita tebaa, uyruk
suditas tebaa, uyruk
sudito tebaa, uyruk
suditos tebaa, uyruk
sudor
sudán del sud
suedia İsveç
suediana
suedianas
suediano
suedianos
suerte kader, şans
sueter kazak
sufrir acı çekmek
suisa
sujerar telkin etmek
sujero
sujeto konu
sujetos konu
suksedar arkasından gelmek
suksesion ardından geliş, miras
suksesiva müteakip
suksesivamente müteakiben
suksesivas müteakip
suksesivo müteakip
suksesivos müteakip
sultan padişah, sultan
sumarino
sumarinos
sumo usare (meyva suyu)
supa çorba
supas çorba
supe
superfisial yüzeysel
superior
supermarket süpermarket
supiera
supieran
supieras
supierash
supieron
supimos
supites
supitesh
supito
supiéramos
supo
suportar destek olmak, katlanmak
supozar farzetmek
surinam
surjir ortaya çıkmak
survivir hayatta kalmak
sus onların
sutien
suvida yokuş
suvir binmek
suvrina
suvrinas
suvrino
suvrinos
suzia pis
suzias pis
suzio pis
suzios pis
swaziland
syeklo asır, yüzyıl
syeklos asırlar, yüzyıllar
syekolo asır, yüzyıl
syekolos asırlar, yüzyıllar
syelo gök
syempre daima
syen şakak
syerta muhakkak
syertas muhakkak
syerto muhakkak
syertos muhakkak
tabla
tablo resim, tablo
tablo preto kara tahta
tablos
tabure tabure
tadjikistan
tadre geç
tadres akşamlar
tafta tafta
taiwan
tajada büyük dilim
tajadas büyük dilim
takia takke
takias takke
taksi
taksis
tal öyle
talentoza
talentozas
talentozo
talentozos
talentuoza
talentuozas
talentuozo
talentuozos
tambien dahi
tambur davul
tambures davul
tan o derece, o kadar
tank tank
tant
tanta o kadar
tantas
tanto o kadar
tantos
tanyedor
tanyedora
tanyedoras
tanyedores
tanyer çalgı çalmak
tanzania
tapar kapatmak
tapon kapak, tipa
tapones kapak, tipa
tartalear dili dolaşmak
tasa fincan, kupa
tasas fincan, kupa
tava tava
tavla
tavlas
tayland
tayvan
te sana, seni
teatro tiyatro
teatros tiyatro
techo tavan
techos tavan
tefsin
tefter defter
tefteres defterler
teja kiremit
tejado dam (kiremitli)
tekia verem
teklado
teklados
teknisyen teknısyen
teknolojia teknoloji
teknolojias teknolojiler
teksto metin
tekstos metin
teleferik
teleferikos
telefon telefon
telefonar telefon etmek
telefones telefon
telekomunikasion telekomünikasyon
televizyon
tema konu, mevzu
temas konu, mevzu
temeridad cesaret, ihtiyatsızlık
temeroza gözüpek, korkutucu
temerozas gözüpek, korkutucu
temerozo gözüpek, korkutucu
temerozos gözüpek, korkutucu
tempesta fırtına
temporalmente geçici olarak
temprana erken
tempranas erken
temprano erken
tempranos erken
ten
tendjere
tendremos
tendrá
tendrán
tendrás
tendré
tendrésh
tendría
tendríamos
tendrían
tendrías
tendríash
tened
tenemos
tener sahip olmak, tutmak
tener koraje cesaret etmek
tener menester gerekmek, ihtiyacı olmak
tener ozadia cüret etmek
tener pena üzülmek
tener sangluto hıçkırık tutmak
tener temor ürkmek
tenesh
tenga
tengamos
tengan
tengas
tengo
tengásh
tenia
teniamos
tenian
tenias
teniash
tenta tente
tentas tente
tepsi tepsi
terminar bitirmek
terreno saha
terrenos
terrivle feci
terrorista
terroristas
terroristo
terroristos
testigo
testigos
tezis tez
ti sen
tia hala, teyze
tias hala, teyze
tiempo hava, süre, zaman
tiempos
tiene
tienen
tienes
tierra toprak, yeryüzü
tierra de pais devlet toprağı
tifsin
tigresa
tigro
tijera makas
tijeras makaslar
tikia verem
tikiya verem
tilya ıhlamur
timarana tımarhane
timbro mühür, pul
timbros mühür, pul
timida çekingen
timidas utangaçlar
timido çekingen
timidos utangaçlar
timon dümen
timor este
tino hafıza
tinta mürekkep, mürekkepler, çok sarhoş, çok sarhoşlar
tinya uyuz
tio amca, dayı
tios amca, dayı
tipo tip, tür
tipos tip, tür
tipzim tepsi
tiralanya örümcek, örümcek ağı
tirar ateş etmek
titolo başlık, unvan
titolos başlık, unvan
titulo başlık, unvan
titulos başlık, unvan
tivierash
tiya hala, teyze
tiyas hala, teyze
tiyo amca, dayı
tiyos amca, dayı
toaf tuhaf
toda hep, hepsi
todas hepsi
todo hep, hepsi
todo en saviendo bile bile
todo enduna tamamen
todos hepsi
toka topaç, tülbent
tomar almak, içki yemek
tomar al pelo dalga geçmek
tomar dush duş yapmak
tomar haber bilgi almak, haber almak
tomar savor tadmak
tomat domates
tomat reynado etli domates dolması
topa
topamos
topan
topar bulmak
toparse bulunmak
topas
topash
topava
topi
topo
tora Dinî Yasa Kitabı
torero boğa güreşçisi
tornar dönmek
torni
torno devir, sıra
toro boğa
torondja altıntop, greyfrut
toros boğa
torpe aptal, salak
torser burkmak
toser öksürmek
toseres öksürmeler
total toplam
tractor traktör
tradision anane, gelenek
tradisiones anane, gelenek
tradisyon anane, gelenek
tradisyones anane, gelenek
traduizir tercüme etmek
traduksion tercüme
traduksiones tercüme
traduksyon tercüme
traduksyones tercüme
traduktor tercüman
traduktora tercüman
traduktoras tercüman
traduktores tercüman
traer getirmek
trafiko trafik
traidor hain
traidora hain
traidoras hain
traidores hain
trajedia facia, trajedi
tramvay tramvay
tramvayes tramvay
trankila
trankilas
trankilizar yatıştırmak
trankilo
trankilos
transportasion ulaşım
tranzito tranzit
trapo paçavra
tratado
tratados
tratar davranmak, pazarlık etmek
traumatika
traumatikas
traumatiko
traumatikos
travados cevizli börek
travar ates etmek, çekmek
travar sovre ateş etmek
traversar karşıya geçmek
traye
trayed
trayemos
trayen
trayer getirmek
trayeremos
trayerá
trayerán
trayerás
trayeré
trayerésh
trayería
trayeríamos
trayerían
trayerías
trayeríash
trayes
trayga
traygamos
traygan
traygas
traygo
traygásh
trayésh
trayía
trayíamos
trayían
trayías
trayíash
trazera arka
tremblante titrek
tremblar titremek
tren tren
trenes tren
treno tren
trenos tren
trenta
tres üç
tresalida çok mutlu
tresalidas çok mutlu
tresalido çok mutlu
tresalidos çok mutlu
tresalirse çok sevinmek
trese
treser üçüncü
tresladar tercüme etmek
trezoro hazine
trezoros hazine
trigonas cevizli muska böreği
triko kazak
trinidad i tobago
tripa karın
tripas karın
triste hüzünlü
tristes hüzünlü
triunfar galip gelmek
trokamiento
trokamientos
trokar değiştirmek
trokar de opinion caymak
tronchedad
tronko kütük
tronkos kütük
trotinet
trupa grup
trupa de bestia büyük baş hayvan sürüsü
trupas gruplar
trushe
trushera
trusheran
trusheras
trusherash
trusheron
trushimos
trushites
trushitesh
trusho
trushéramos
tu sen, senin
tualet tualet
tualeta tualet
tualetas tualet
tubo tüp
tubos tüp
tufenk tüfek
tuhaf
tunizia
turar dayanmak, sürmek
turka Türkçe
turkana Türkiyeli
turkanas Türkiyeli
turkano Türkiyeli
turkanos Türkiyeli
turkas
turkia Türkiye
turkmenistan
turko Türkçe
turkos
tus senin
tutano kemik iliği
tutuayar senli benli konusmak
tuve
tuviera
tuvieran
tuvieras
tuvieron
tuvimos
tuvites
tuvitesh
tuviéramos
tuvo
tyempo hava, süre, zaman
tyempos
tyene
tyenen
tyenes
tyerra toprak, yeryüzü
uda
uda de echar
uganda
ugrashear uğraşmak
ukrayna
ultima sonuncu
ultimas sonuncu
ultimo sonuncu
ultimos sonuncu
ulvidar unutmak
ulvidárse unutmak
umana insan
umanas insanlar
umanidad insanlık
umanidades insanlık
umano insan
umanos insanlar
umida nemli, rutubetli
umidas nemli, rutubetli
umidita
umido nemli, rutubetli
umidos nemli, rutubetli
umiliar tahkir etmek
umiliasion aşağılanma
umiliasiones aşağılanma
umo duman
umor
umoristika
umoristikas
umoristiko
umoristikos
un bir
un poko az
una bir, biri, tıpkısı
una vez ke madem ki
unas biriler
ungaria Macaristan
unida birleşik
unidad birlik
unidades birlik
unidas birleşik
unido birleşik
unidos birleşik
unika tek
unikas tek
uniko tek
unikos tek
unir birleştirmek
universal evrensel
universala evrensel
universalas evrensel
universales evrensel
universidad üniversite
universidades üniversite
universita üniversite
universitas üniversite
uno bir, biri, tıpkısı
uno a otro karşılıklı
unos biriler
unya tırnak
unyas tırnak
urbana şehirli
urbanas şehirli
urbano şehirli
urbanos şehirli
uruguay
util alet
utiles aletler
utilizar
uva üzüm
uvas üzümler
uza
uzada alışık, kullanılmış
uzadas alışık, kullanılmış
uzado alışık, kullanılmış
uzados alışık, kullanılmış
uzamos
uzan
uzando
uzar kullanmak
uzarlo kullanmak
uzas
uzash
uzbekistan
uzo alışkanlık, âdet, örf
va
vaka inek
vakansas tatil
vakas inek
valer değmek (değeri olmak)
valer la pena zahmetine değmek
valey vadi
validja valiz
validjas valiz
valor kıymet
valores kıymet
valoroza
valorozas
valorozo
valorozos
valutoza değerli
valutozas değerli
valutozo değerli
valutozos değerli
vamos
van
vana abes, boş
vanas abes, boş
vano abes, boş
vanos abes, boş
vapor vapur
varia muhtelif
varias muhtelif
variedad
varieta
varil
variles
vario muhtelif
varios muhtelif
varon adam, erkek
vas
vash
vatikán Vatikan
vava büyükanne
vaya
vayamos
vayan
vayas
vaye vadi
vayásh
vaziar
vazio boş
vaziya abes, boş
vaziyas abes, boş
vaziyo abes, boş
vaziyos abes, boş
vazo vazo
vazos vazolar
ve
vea
veamos
vean
veas
vedra gerçek
vedre yeşil
veikolo araç
veikolos araçlar
vejez ihtiyarlık, yaşlılık
vela bayrak, yelken
vemos
ven
vendedor
vendedora
vendedoras
vendedores
vender satmak
vendida satış
vendidas satış
vendremos
vendrá
vendrán
vendrás
vendré
vendrésh
vendría
vendríamos
vendrían
vendrías
vendríash
venerada
veneradas
venerado
venerados
venezuela
venga
vengamos
vengan
vengansa intikam
vengansas intikamlar
vengas
vengo
vengásh
venir gelmek
ventana pencere
ventanas pencereler
vente yirmi
ventozo rüzgârlı
ventura
venturoza
venturozas
venturozo
venturozos
veo
ver görmek
verbo fiil
verbos fiiller
verdad hakikat
veremos bakalım
verguensa
verifikar denetleme
verse görüşmek
version şekil
versiones versiyonlar
verso doğru
versos
verter dökmek, saçmak
vertuoza
vertuozas
vertuozo
vertuozos
verá
verán
verás
veré
verésh
vería
veríamos
verían
verías
veríash
ves
vesh
vestido giysi, kostüm
vestidos giysi, kostüm
vestir giyinmek, giymek
vestirse giyinmek
veterinara baytar, veteriner
veterinaras baytarlar, veterinerler
veterinaro baytar, veteriner
veterinaros baytarlar, veterinerler
vez defa
vezes bazen
vezina komşu
vezinas komşu
vezino komşu
vezinos komşu
veásh
viaja
viajamos
viajan
viajar seyahat etmek
viajas
viajash
viaje seyahat
viajes seyahat
viajo
vibrante
vida hayat
vidas hayat
vide
vido
vidrera
vidreras
vidrero
vidreros
vidro cam
vidro delantero ön cam
vidros cam
vieja eski
viejas eski
viejo eski
viejos eski
viene
vienen
vienes
viera
vieran
vieras
vierash
viernes cuma
vieron
vietnam
vijita misafirlik
vijitar ziyaret etmek
vijitas misafirlik
vijna
viktima kurban, mağdur
viktimas kurban, mağdur
viktoria zafer
viktorias zafer
vimos
vinagre
vinagrera
vine
vinid
viniera
vinieran
vinieras
vinierash
vinieron
vinimos
vinir gelmek
vinites
vinitesh
viniéramos
vino şarap
vino kolorado kırmızı şarap
vinía
viníamos
vinían
vinías
viníash
vinísh
violansia
violensia
violet
viraje viraj
vishna
viski
vista görüş, manzara
vistas görüş, manzara
vistido giysi, kostüm
vistidos giysi, kostüm
vistirse giyinmek
vital hayatî
vitamina vitamin
vites
vitesh
vitrina vitrin
vizina komşu
vizinas komşu
vizino komşu
vizinos komşu
viéramos
vo
vokabulario kelime hazinesi
vokabularios kelime hazineleri
vokal sesli harf
volontaria
volontarias
volontario
volontarios
voluntad irade
voluntaria
voluntarias
voluntario
voluntarios
voraz
vos kendinize, siz, size
votar
votasion oylama
vozotras siz
vozotros siz
vuestra sizin
vuestro sizin
vuvuayar sizli bizli konuşmak
vyernes cuma
vía
víamos
vían
vías
víash
ya artık, hemen
ya basta yeter
yakishikli yakışıklı
yakishiklis yakışıklı
yakishikliya yakışıklı
yakishikliyas yakışıklı
yamar çağırmak
yana düz, yassı
yanas düz, yassı
yano düz, yassı
yanos düz, yassı
yanura ova, yazı
yaurchi yoğurtçu
yaurt yuğurt
yaurtchi yoğurtçu
yave anahtar
yazer mezarda yatmak, yatmak
yega
yegamos
yegan
yegar erişmek, vasıl olmak
yegaron
yegas
yegash
yego
yelada dondurma, soğuk
yeladas soğuklar
yelado soğuk
yelados soğuk
yelo buz, don
yema yumurta sarısı
yemen
yena dolu
yena de djoya mücevherle örtülü
yenas dolu
yeno dolu
yeno de djoya mücevherle örtülü
yenos dolu
yerno damat
yernos damatlar
yerrarse yanılmak
yerro hata, yanlış
yerros hatalar, yaniışlar
yerushalayim
yerva ot, çim
yerva seka kuru ot
yevar götürmek, taşımak
yevrek gevrek, simit
yiddish yidiş
yidish yidiş
yo ben
yogurt yuğurt
yora
yoramos
yoran
yorar ağlamak
yoras
yorash
yoro
zambia
zarzavatchi
zarzavatchis
zaten zaten
zerdeli zerdeli
zero
zerzevat sebze, zerzevat
zerzevates
zimbabwe
zingana
zinganas
zingano
zinganos
zirguela erik
zirguelas erikler
zodiako burç
zor zor
zurzuvi
éramos
ívamos